Hutchisons förvärv av Telefónica UK stoppat

I maj beslutade EU-kommissionen att stoppa telekombolaget Hutchisons köp av den brittiska konkurrenten Telefónica UK (M.7612).

Hutchison, som agerar under varumärket 3, avsåg att köpa Telefónicas verksamhet O2, vilket enligt kommissionen skulle leda till allvarliga konkurrensbegränsningar på den brittiska telekommarknaden. Enligt kommissionen hade det tilltänkta förvärvet skapat en ny marknadsledare i Storbritannien med endast två återstående konkurrenter (”4-3 merger”), vilket skulle ha fått negativa effekter bl.a. i form av högre priser, färre alternativ och sämre innovation inom mobilsektorn. De åtaganden som parterna presenterat, bl.a. att ge nätverkskapacitet till en annan aktör på marknaden och att sälja Hutchisons andel i JV:t Tesco Mobile, bedömdes inte som tillräckliga. Inte heller de effektivitetsvinster som parterna anförde bedömdes motverka konkurrensbegränsningarna, vilket gett upphov till kritik.

Telekombolag och andra intressenter har hävdat att kommissionen i sådana här ärenden alltför mycket fokuserar på pris gentemot slutkund utan att i tillräcklig mån beakta positiva effekter vad gäller incitament att göra kvalitetshöjande investeringar i mobilnäten. Hutchison/Telefónica var det senaste i raden av koncentrationer inom telekom/mobil i EU under senare år, varav flera varit just ”4-3 mergers”. 2015 stoppade EU-kommissionen Telia och Telenors danska JV och före det har kommissionen prövad konsolideringar i Österrike, Irland och Tyskland. De tre sistnämnda godkändes efter åtaganden.