Förlust för Konkurrensverket i mål om företagskoncentration

I en rykande färsk dom (4 augusti, mål nr T 1805-16) ogillade Stockholms tingsrätt KKV:s talan om förbud mot Logstors förvärv av Powerpipe.

Enligt KKV var Logstor och Powerpipe de två mest betydande konkurrenterna på den svenska marknaden för fjärrvärmerör, varför sammanslagningen skulle innebära att Logstor förvärvade en dominerande ställning samt att konkurrensen på den svenska fjärrvärmerörsmarknaden skulle hämmas påtagligt. Logstor och Powerpipe menade å sin sida att KKV hade definierat den relevanta marknaden för snävt varmed KKV hade överdrivit bolagens marknadsandelar. Vidare menade bolagen att det fanns en stark motverkande köparmakt (bland kunderna fanns flera stora energibolag) och att förutsättningarna för marknadsinträde var goda.

Tingsrätten gick på svarandenas linje och fann att den geografiska marknaden var betydligt större än Sverige, sannolikt omfattade den ett flertal länder i nord(västra) Europa. Mot bakgrund av denna geografiska marknadsdefinition var Logstors och Powerpipes beräknade marknadsandel endast ca 35 procent, varför koncentrationen enligt tingsrätten inte indikerade att någon dominerande ställning skulle uppstå. Inte heller i övrigt ansåg tingsrätten att sammanslagningen kunde anses vara ägnad att påtagligt hämma konkurrensen, bl.a. i ljuset av låga inträdeshinder, kundernas goda möjligheter att byta leverantörer och hög pristransparens. Om tingsrättens dom står sig får alltså Logstor förvärva Powerpipe. KKV överväger för närvarande om domen ska överklagas.

Det här var första gången i modern tid som KKV efter full prövning förlorar ett mål om företagskoncentration i domstol. I ett fall nyligen vann KKV i tingsrätten (Swedbank-målet 2014), men ofta ”vinner” KKV genom att parterna ger upp när målet hamnar i domstol, genom att dra tillbaka anmälan och avbryta förvärvet. Den här domen är för övrigt intressant också i ljuset av lagförslaget som nämnts ovan. Om den ordningen som föreslås där skulle ha varit gällande hade alltså KKV självt kunnat förbjuda affären, utan att behöva gå till den domstol som nu ogillade verkets talan. 

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

Kontakt