Konkurrensverket föreslås få utökade beslutsrättigheter

En utredning har sedan våren 2015 undersökt huruvida KKV ska ges utökad beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner för överträdelser av konkurrenslagen. I slutet av juni 2016 publicerades utredningens betänkande, SOU 2016:49.

Utredningen föreslår att KKV ska ges befogenhet att som första instans fatta beslut om konkurrensskadeavgift i överträdelseärenden (konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning) och om förbud eller ålägganden avseende företagskoncentrationer. Detta skulle innebära stora processuella skillnader mot dagens system där KKV inte självt kan ålägga konkurrensskadeavgift eller förbjuda företagskoncentrationer, utan måste väcka talan i domstol. Effektivitetsskäl och harmonisering med övriga EU anges vara skälen till att ändra systemet.

Förslaget har dock kritiserats, bl.a. från advokathåll. Vi kommer att följa den fortsatta lagstiftningsprocessen i det här ärendet.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

Kontakt