Långdragen kamp om skyltavgift för taxibilar vid Arlanda över

Ett minst sagt rörigt mål mellan KKV och Swedavia har äntligen gått i mål. Frågan i målet, som för övrigt redan 2011 prövades av Marknadsdomstolen, var om en avgift som Swedavia tog ut av taxibolag på Arlanda utgjorde missbruk av dominerande ställning. Nyligen avgjorde Stockholms tingsrätt saken i en dom som var något förvånande

KKV stämde 2013 Swedavia till Stockholms tingsrätt på 340 000 kr i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. Missbruket bestod i att Swedavia krävde en skyltavgift om 25 kr för taxibilar som hämtade kunder inne i ankomsthallen på Arlanda. Stämningen föregicks av en dom från Marknadsdomstolen (MD) år 2011 (MD 2011:28) där avgiften ansågs utgöra missbruk och Swedavia ålades vid vite att upphöra med den. 

Efter en långdragen process föll i juni 2016 till slut tingsrättens dom i konkurrensskadeavgiftsmålet (mål nr T 9131-13).* Tingsrätten ansåg att Swedavia haft en dominerande ställning och att skyltavgiften var konkurrensbegränsande då den ökade kostnaderna för taxinäringen och kunderna, vilket ledde till minskad efterfrågan på taxitjänster. Tingsrätten ansåg dock att avgiften var objektivt berättigad utifrån de kapacitetsproblem som förekom på taxiparkeringen utanför Arlandas terminal 5 under den aktuella tiden. Skyltavgiften utgjorde därför inte missbruk och Swedavia undgick konkurrensskadeavgift.

Det är anmärkningsvärt att tingsrätten, en underinstans, ansåg att det beteende som MD, överinstansen, tidigare fastslagit utgjorde missbruk, nu inte utgjorde missbruk. I övrigt klargjordes i den här processen att det saknas principiella hinder för att utdöma konkurrensskadeavgift mot ett företag som tidigare har ålagts, vid äventyr av vite, att upphöra med ett beteende, under förutsättning att dessa inte utdöms för samma period (och således riskerar utgöra dubbelbestraffning). MD:s vitessanktionerade åläggande avsåg framtida agerande på marknaden, medan KKV:s talan om konkurrensskadeavgift avsåg tiden före MD:s dom. Konkurrensverket meddelade i juli att tingsrättens dom inte kommer att överklagas. 

*I vårt tidigare nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly nr 1/2015 kan du läsa mer om de märkliga turerna i det här målet.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

 

Kontakt