Upphandlingsnyheter Sverige

Artikel

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

2016-08-15 HFD slog nyligen fast att det statliga bolaget Akademiska Hus, som äger och förvaltar merparten av landets högskolors fastigheter, är ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 12 § LOU:s mening och därmed ska tillämpa LOU vid upphandling.
Artikel

Skadestånd förutsätter icke bagatellartad överträdelse av LOU

2016-08-15 HD:s andra avgörande om skadestånd (mål nr T 3852-14) rörde kriterierna för att få skadestånd enligt LOU. HD konstaterade att det krävs en tillräckligt klar överträdelse av LOU, vilket förutsätter en tydlig och icke bagatellartad överträdelse.
Artikel

Skadestånd för utebliven vinst kräver inte alltid att kontrakt har tecknats

2016-08-15 Den 18 maj kom två domar från Högsta domstolen (HD) avseende skadestånd vid offentlig upphandling. I det första målet (mål T 6224-14) nyanserade HD sitt tidigare till synes tydliga principiella ställningstagande att upphandlingsskadestånd för utebliven vinst kräver att avtal har ingåtts med fel leverantör
Artikel

Högsta förvaltningsdomstolen sätter P för pragmatiska bedömningar av skallkrav

2016-08-15 Får en upphandlande myndighet godta ett anbud som brister mot ett till synes oväsentligt (men i och för sig obligatoriskt) krav, med hänvisning till att det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta anbudet? Nej, menar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), och undanröjer därmed tidigare kammarrättspraxis.