Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

HFD slog nyligen fast att det statliga bolaget Akademiska Hus, som äger och förvaltar merparten av landets högskolors fastigheter, är ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 12 § LOU:s mening och därmed ska tillämpa LOU vid upphandling.

Målet i fråga rörde upphandlingsskadeavgift på talan av Konkurrensverket (KKV). Det var ostridigt att Akademiska Hus 1) tillgodoser ett behov i det allmännas intresse, samt 2) att bolaget står under statlig kontroll genom att staten utser bolagsstyrelsen. Tvistefrågan var om det behov som Akademiska Hus tillgodoser är av industriell eller kommersiell karaktär. Om svaret på den frågan var ja skulle nämligen Akademiska Hus inte anses vara ett offentligt styrt organ.

HFD kom dock fram till att Akademiska Hus tillgodoser ett behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Eftersom Akademiska Hus inte verkade på en marknad med en utvecklad konkurrens (marknaden för fastigheter för högre utbildning och forskning), bolagets motparter var statliga myndigheter och bolaget hade en mycket fördelaktig riskprofil, ansåg HFD att ingen avgörande betydelse kunde fästas vid att Akademiska Hus formellt sett stod den ekonomiska risken för verksamheten och inte heller var offentligt finansierat. Akademiska Hus var därmed ett offentligt styrt organ som skulle tillämpa LOU.

Utöver att Akademiska Hus nu måste ställa om sin inköpsorganisation till att följa LOU innebär HFD:s dom även att Akademiska Hus ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift på grund av den otillåtna direktupphandling av en entreprenad vid Campus Umeå som hade föranlett KKV:s talan om upphandlingsskadeavgift.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

Kontakt