Den nya upphandlingspropositionen är här

Till slut offentliggjordes så regeringens förslag till nya upphandlingslagar, som ska implementera 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling.

Därmed väntas nya upplagor av LOU och LUF, samt en helt ny LUK (Lag om upphandling av koncessioner). Som största nyhet i lagförslaget framhåller regeringen införandet av obligatoriska krav på kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar. Detta är förstås en betydande (och kontroversiell) ändring, men därutöver omfattar lagförslaget alla andra nyheter från direktiven så som ökat fokus på miljöhänsyn, utökade möjligheter att tillämpa förhandlat förfarande och tydligare regler om s.k. väsentliga ändringar m.m. Förutsatt att riksdagen röstar igenom förslaget under hösten träder de nya lagarna i kraft den 1 januari 2017.

Sedan den 1 juni 2016 gäller även de nya reglerna om interimistiska beslut i överprövningsmål, vilka vi rapporterade om i vårt nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly nr 3/2015 . De nya reglerna förtydligar att rätten, vid bedömningen av den potentiella skadan eller olägenheten av ett sådant beslut, ska ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen. Ändringen föranleddes av Migrationsverkets svårigheter att direktupphandla asylboenden under hösten 2015.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.