Högsta förvaltningsdomstolen sätter P för pragmatiska bedömningar av skallkrav

Får en upphandlande myndighet godta ett anbud som brister mot ett till synes oväsentligt (men i och för sig obligatoriskt) krav, med hänvisning till att det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta anbudet? Nej, menar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), och undanröjer därmed tidigare kammarrättspraxis.

HFD meddelade prövningstillstånd i frågan genom två överprövningsmål för lite drygt ett år sedan (se vårt nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly nr 2/2015) och i maj kom så dessa efterlängtade avgöranden. Enkelt uttryckt klargör HFD att obligatoriska krav är obligatoriska och att även om en brist i förhållande till ett obligatoriskt krav framstår som oväsentlig kan ett sådant anbud inte antas. I det senaste numret av Offentliga Affärer kan du läsa vår närmare analys av HFD:s domar.

HFD:s prejudikat har redan tillämpats av bl.a. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 5515-15, 5516-15. I det överklagade målet hade förvaltningsrätten funnit att det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta ett av anbuden på grund av en försumbar avvikelse från ett skallkrav. Kammarrätten kom dock till motsats slutsats, med hänvisning till HFD:s nya praxis.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.