Skadestånd förutsätter icke bagatellartad överträdelse av LOU

HD:s andra avgörande om skadestånd (mål nr T 3852-14) rörde kriterierna för att få skadestånd enligt LOU. HD konstaterade att det krävs en tillräckligt klar överträdelse av LOU, vilket förutsätter en tydlig och icke bagatellartad överträdelse.

Regionförbundet Gävleborg (Regionförbundet) upphandlade transporter av hjälpmedel för funktionshindrade. Anbud inkom från fem anbudsgivare, däribland Valbo Transport (Valbo) och Bergfors Distribution (Bergfors). Efter att ha fått avslag på sin ansökan om överprövning i dåvarande länsrätten väckte Bergfors talan om skadestånd mot Regionförbundet. Bergfors menade att man felaktigt hade gått miste kontraktet på grund av att övriga anbudsgivare lämnat bristfälliga anbud som otillåtet hade kompletterats i efterhand.

Väl i HD hade Regionförbundet medgett bristerna i två av anbuden, varmed endast Valbos anbud omfattades av prövningen. Inledningsvis konstaterade HD att det enligt bakomliggande upphandlings- och rättsmedelsdirektiv ankommer på medlemsstaterna själva att, med iakttagande av effektivitets- och likabehandlingsprinciperna, ange egna kriterier för hur skadestånd ska fastställas och beräknas. HD slog fast att en skadeståndsgrundande överträdelse av LOU föreligger om utvärderingen av anbuden inte kan anses saklig och medför en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från upphandlingskraven. I målet saknades dock enligt HD anledning att ifrågasätta Regionförbundets bedömning i utvärderingen av anbuden och skadeståndstalan ogillades.

Det kan noteras att de av Bergfors invändningar som prövades i princip avsåg poängsättningen av ett delkriterium avseende miljöklassning av fordon, och därtill att skillnaderna i poäng mellan anbuden var mycket små. I vår erfarenhet kan sådana invändningar vara svåra att nå framgång med även inom ramen för överprövningsmål, i vart fall om invändningarna inte grundar sig i uppenbara felbedömningar. För att nå framgång med ett påstående om upphandlingsfel avseende felaktigt tilldelad utvärderingspoäng, inom såväl en överprövnings- som skadeståndsprocess, kan således konstateras att det krävs att felet och dess materiella påverkan på upphandlingens resultat är tydligt.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.