Har man rätt att få ersättning för avkastningsränta om man har betalat för mycket mervärdesskatt?

Högsta domstolen har klarlagt att avkastningsränta på mervärdesskatt kan utgå även när ett belopp ska återbetalas enligt läran om condictio indebiti. Det krävs dock att den som erhållit betalningen faktiskt haft möjlighet att få avkastning på beloppet.

Förhållandena var desamma som i NJA 2015 s. 1072, vilket refererats i nyhetsbrevet från mars år 2016, dvs. att ett tryckeri hade fakturerat och fått betalt enligt då gällande mervärdesskattesats. Efter retroaktiv sänkning av mervärdesskattesatsen väckte kunden talan och yrkade att den betalade mervärdesskatten skulle återbetalas samt att avkastningsränta skulle betalas på beloppet.

Högsta domstolen konstaterade inledningsvis att tryckeriet, av samma anledningar som i NJA 2015 s. 1072, var skyldigt att betala tillbaka mellanskillnaderna mellan den gamla och nya mervärdesskattesatsen till kunden enligt läran om condictio indebiti.

Vad innebär avkastningsränta?


Avkastningsränta syftar till att ersätta betalningsmottagarens utbyte eller nytta av att under en tid ha innehaft pengar som denne annars inte skulle ha haft. Avkastningsräntan ska dock vara schabloniserad och inte närmare bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen har i ett tidigare rättsfall, NJA 2014 s. 1006, uttalat att avkastningsränta utgår på mervärdesskatt när både huvudfordran och den belöpande mervärdesskatten ska betalas åter, då sådan ränta löper på huvudfordran. Domstolen menade dock att det i fall som det aktuella, där återgången av mervärdesskattebeloppet inte beror på att hela eller delar av det i övrigt fakturerade beloppet ska återgå, finns utrymme att beakta om betalningsmottagaren haft möjlighet att få avkastning på beloppet.

De aktuella mervärdesskattebeloppen redovisades löpande av tryckeriet till Skatteverket, varför tryckeriet inte haft möjlighet att få avkastning på beloppen. Efter Skatteverkets beslut om reduktion av den utgående mervärdesskatten kunde tryckeriet däremot få avkastning på beloppet. Högsta domstolen utdömde därför avkastningsränta på beloppen från den dagen då Skatteverket meddelade sitt beslut.

Högsta domstolens dom den 4 oktober 2016 i mål T 3837-14 hittar du här.

Kontakt: Erik Wernberg, partner i Cederquists grupp för Tvistlösning.