Nyheter 2020 - sida 2

Nyhet

Ny vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

2020-10-13 Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att ytterligare stärka barns rättigheter på nätet har Datainspektionen i samarbete med Barnombudsmannen och Statens medieråd i oktober publicerat en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.
Nyhet

Konkurrensverket föreslås få utökade besluts- och utredningsbefogenheter

2020-10-13 Den 1 oktober 2020 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter (Lagrådsremiss – Konkurrensverkets befogenheter). Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.
Nyhet

COVID-19 och handläggningstider för koncentrationer, business as usual?

2020-10-13 I början av pandemin avstannade stora delar av samhället och det gällde även olika konkurrensmyndigheters verksamheter. I ett första skede var det tveksamt om några företagsförvärv alls skulle genomföras och, i så fall, om de skulle gå att få igenom en förvärvsprövningsprocess in om de vanliga snäva tidsramarna. När det så småningom visade sig att förvärvsaktiviteterna fortsatte i en förhållandevis normal takt så väcktes frågeställningar om hur myndigheternas koncentrationsprövningar skulle komma att hanteras.
Artikel

Ökat fokus på digitala marknader

2020-10-13 Efter att EU-kommissionen publicerade sin rapport "Competition policy for the digital era" har fokuset på digitala marknader verkligen tagit fart. I slutet av september publicerade de nordiska konkurrensmyndigheterna en promemoria med fokus på konkurrensrättens tillämpning på digitala marknader som ett inlägg i debatten om hur konkurrenstillsynen behöver anpassas för att hantera problem inom den digitala sfären. Både Konkurrensverket och Europeiska kommissionen har pågående sektorundersökningar avseende digitala marknader. Europeiska kommissionen har även sagt att de kommer att uppmana nationella myndigheter att hänvisa koncentrationer inom digitala marknader, även om de inte är anmälningspliktiga, till dem för bedömning.
Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om förutsättningarna för byte av leverantör i offentliga kontrakt

2020-10-13 Högsta förvaltningsdomstolen har för andra gången någonsin beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om offentlig upphandling. Den fråga som domstolen vill ha ett förhandsavgörande om gäller förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte i offentliga kontrakt som har skett efter den ursprunglige leverantörens konkurs.
Nyhet

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt och LAS-förhandlingarna

2020-10-13 Den 1 juni presenterades utredningen om en moderniserad arbetsrätt som tillsattes parallellt med att arbetsmarknadens parter uppmanades förhandla fram ett förslag på ändringar i LAS. Utredningen innehåller bland annat förslag om vissa förändringar i turordningsreglerna, minskade kostnader vid uppsägning av personliga skäl samt en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal. Skyldigheten att kompetensutveckla föreslås sanktioneras med skadestånd.
Nyhet

Fortsatta åtgärder i samband med Covid-19

2020-10-13 Under våren 2020 infördes en rad åtgärder för att stötta arbetsgivare som på kort tid drabbats av stora ekonomiska svårigheter till följd av att Covid-19 spred sig över världen. Vissa åtgärder gällde under en begränsad period till början av hösten, men en rad åtgärder fortsätter gälla åtminstone fram till årsskiftet.
Nyhet

Digitala löpande skuldebrev – en fråga om digital utveckling

2020-10-13 Sedan skuldebrevslagens tillkomst år 1936 har utgångspunkten varit att skuldebrev utgör fysiska dokument. Den snabba tekniska utvecklingen har dock aktualiserat frågan om skuldebrev i allmänhet, och löpande skuldebrev i synnerhet, även kan vara elektroniska.