Krönika med Carl Bokwall och Lina Håkansson i Upphandling24

Carl Bokwall och Lina Håkansson har skrivit en krönika för Upphandling24 med titeln - Olämpligt att SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen.


Kammarrätten i Stockholm har nyligen i ett mål (mål nr 8459-12) kommit fram till att SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) agerat korrekt när man nekat en begäran om att få ta del av inkomna anbud med hänvisning till att SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt kammarrätten utövar inga kommuner eller landsting något rättsligt bestämmande inflytande över SKI på det sätt som krävs för att ett bolag ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Kammarrätten öppnar visserligen för att i de fall SKI genomfört upphandlingar såsom ombud för en upphandlande myndighet (istället för i eget namn som var fallet i målet) kan anbuden eventuellt anses ha kommit in till myndigheten och förvarats hos SKI för myndighetens räkning varför de skulle vara att betrakta som allmänna handlingar. I de fall där SKI upphandlar i eget namn är det dock inte möjligt att begära ut information med hänvisning till offentlighetsprincipen.

Innebörden av att SKI i en stor del av sina upphandlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen är att SKI i dessa fall får en större frihet än andra upphandlande myndigheter att själv avgöra om den efterfrågade informationen ska lämnas ut eller inte. Detta försvårar anbudsgivarnas möjligheter till insyn vilket är problematiskt, särskilt mot bakgrund av att ett av de övergripande syftena med upphandlingsreglerna är att säkerställa att det allmännas inköp görs på ett öppet och kontrollerbart sätt. Detta förutsätter att anbudsgivarna kan få tillgång till relevant information om upphandlingens genomförande efter att tilldelningsbeslut meddelats. Av EU-domstolens praxis följer dessutom att det finns en unionsrättsligt grundad rätt till effektiva rättsmedel och insyn i upphandlingsförfarandets alla stadier som i praktiken gör det möjligt för leverantörer att ta tillvara sin rätt till överprövning eller skadestånd (se bl.a. mål C-81/98 Alcatel).

Mot denna bakgrund är det olämpligt att SKI som en av de största upphandlande myndigheterna undantas från regler gällande insyn. Vi kan inte se någon anledning till att SKI ska inta en särställning i detta avseende varför situationen bör åtgärdas. Den enklaste lösningen är att lägga till SKI i den bilaga till offentlighets- och sekretesslagen som listar organ som trots att de inte direkt omfattas av offentlighetsprincipen ändå ska tillämpa den i sin verksamhet. För att undvika att liknande problem uppstår i förhållande till andra upphandlande myndigheter bör dock övervägas att införa en bestämmelse om att alla upphandlande myndigheter ska tillämpa offentlighetsprincipen, åtminstone i sin upphandlande verksamhet.