Webbplatspolicy

Policy för Cederquists webbplats.

1. Introduktion

Advokatfirman Cederquist uppskattar att du besöker vår hemsida och ditt intresse för Cederquist. Den här policyn innehåller information om vår hemsida, om hur du får använda informationen på hemsidan och om hur vi behandlar personuppgifter. Vi ber dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Avsnitt 2 beskriver hur informationen på vår hemsida bör förstås.

Avsnitt 3 beskriver hur informationen på vår hemsida får användas respektive länkas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt.

Avsnitt 4 beskriver hur Cederquist behandlar personuppgifter.

Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår hemsida samtycker du till innehållet i denna policy och till att Cederquist behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, såsom föreskrivs närmare nedan.

Observera att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies, du når vår cookiepolicy genom att klicka på följande länk.

2. Användning av information på hemsidan (Disclaimer)

Material som publiceras på Cederquists hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell rådgivning. Det kan förekomma att innehållet inte är uttömmande eller inte helt uppdaterat.

Inga åtgärder eller beslut etc. bör baseras på information som finns tillgänglig på hemsidan utan att konsultera någon av våra jurister. Vid behov av juridisk rådgivning är Du välkommen att kontakta någon av våra jurister. Direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

3. Upphovsrätt

Cederquist, eller tredje part, innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Reproduktion, distribution, och annat tillgängliggörande eller förfogande över material på hemsidan är inte tillåtet utan Cederquists skriftliga medgivande. Obehörig användning eller distribution av innehållet på hemsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Advokatfirman Cederquist ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i anslutning till, material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

4. Personuppgiftsbehandling

4.1. Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses enligt PuL sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, e-mailadress eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med person-uppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt, t.ex. genom kontakter med dig via mail eller genom att du själv väljer att lämna personuppgifter till Cederquist i samband med användandet av någon av de tjänster som vi tillhandahåller via hemsidan.

Exempel på en sådan tjänst är Cederquists nyhetsbrev där du registrerar din e-mailadress, vilken vi lagrar i syfte att kunna skicka dig nyhetsbreven. En annan sådan tjänst är anmälningsfunktionen till Cederquists olika event, såsom seminarium eller föreläsningar. Vid en sådan anmälan behöver du ange namn, mailadress, företag och din titel. Dessa uppgifter sparas för att kunna skicka kallelser och uppföljningsmail till dig angående de olika event som du anmält dig till. Vid rekrytering hanterar vi din ansökan och även uppgifter som erhålls vid kunskapstester och personlighetstester. Dessa uppgifter sparas av Cederquist i syfte för framtida rekryteringsbehov.

Cederquist kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, exempelvis vid marknadsföringsåtgärder eller vid rekryteringsförfaranden. Vi kommer även att använda dina uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för sådana statistikändamål.

Cederquist lagrar även information från din webbläsare, exempelvis IP-adress och vilka sidor du besöker, till loggfiler på vår server.

Vi ber dig också observera att Cederquist inte ansvarar för personuppgiftsbehandling som sker på annan extern hemsida som länkas till eller från  Cederquists hemsida.

4.2 Din rätt till registerutdrag och rättelse samt kontaktuppgifter

Cederquist är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några funderingar kring personuppgiftsbehandlingen eller kring denna policy ska du kontakta Cederquist via kontaktuppgifterna nedan.

Vidare föreskrivs, enligt PuL, en insynsrätt för var och en vilket innebär att du har rätt att kontakta Cederquist för att få bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas har du en rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen. Om någon av dessa personuppgifter skulle visa sig vara felaktig, ofullständig eller missvisande, så har du en rätt att få dessa uppgifter rättade. Ansökan om bekräftelse och eventuellt registerutdrag skickas till Cederquist på adressen nedan. Ansökan behöver upprättas skriftligen, innehålla ditt namn och personnummer och vara undertecknad av dig.

Kontaktuppgifter:
Advokatfirman Cederquist
Att: HR-Chef
Hovslagargatan 3
111 96 Stockholm
Mailadress: advokat@cederquist.se
Märk ditt mail med ”Att: HR-Chef”.

Copyright © 2016 by Advokatfirman Cederquist KB.

Ring
English
Meny