Nyheter

Nyhet

Erfarenheter från årsstämmorna 2020 - och framåtblick mot 2021

2020-10-15 Sällan har börsbolagens årsstämmor inneburit så många nya frågeställningar och erfarenheter som under våren 2020. Covid-19-pandemin satte tveklöst sin prägel. Så här efter sommaren vill vi därför dela med oss av våra erfarenheter avseende de nya reglerna och åtgärderna som genomförts under börsbolagens årsstämmor 2020 och samtidigt blicka framåt mot 2021.
Nyhet

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

2020-10-14 Mål nr Ö 4643-19 – Högsta domstolen har i ett avgörande rörande edition ansett att en parts skyldighet att förete en handling till motparten inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Mål nr Ö 1750-20 – Högsta domstolen har också beviljat prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för edition med hänsyn till bl.a. EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Nyhet

Ny vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

2020-10-13 Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att ytterligare stärka barns rättigheter på nätet har Datainspektionen i samarbete med Barnombudsmannen och Statens medieråd i oktober publicerat en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.
Nyhet

Konkurrensverket föreslås få utökade besluts- och utredningsbefogenheter

2020-10-13 Den 1 oktober 2020 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter (Lagrådsremiss – Konkurrensverkets befogenheter). Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.