Information om behandling av personuppgifter

Advokatfirman Cederquist uppskattar att du besöker vår hemsida och ditt intresse för oss. Vi månar om din integritet och följer dataskyddslagstiftningen*. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, IP-adress och innehåll e-mail och annan kommunikation.

Vi behandlar personuppgifter om dig som

 • är anställd hos klient eller motpart,
 • är motpartsombud,
 • är klient i egenskap av privatperson,
 • på andra sätt berörs av våra uppdrag,
 • deltar på våra seminarier och andra events eller mottar våra nyhetsbrev, eller
 • söker anställning hos eller uppdrag för oss.

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att administrera och utföra våra uppdrag, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal samt marknadsföra våra tjänster, på de sätt som beskrivs närmare i det följande.

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Utförande av uppdrag

Vi behandlar personuppgifter som vi får del av inom ramen för ett uppdrag, eller i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag, för ändamålen att administrera och utföra uppdraget och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar även personuppgifter som vi inhämtar från privata och offentliga register samt från domstolar och myndigheter. Detta sker exempelvis när vi uppfyller vår rättsliga skyldighet att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om klientmedel och andra tillgångars ursprung.

Nyhetsbrev, kundundersökningar och events, m.m.

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter via e-mail och annan kommunikation eller via din användning av någon av de tjänster som vi tillhandahåller via hemsidan.

Exempel på en sådan tjänst är Cederquists nyhetsbrev där du registrerar din e-mailadress, vilken vi lagrar i syfte att kunna skicka dig nyhetsbreven. En annan sådan tjänst är anmälningsfunktionen till Cederquists olika event, såsom seminarium eller föreläsningar. Vid en sådan anmälan behöver du ange namn, e-mail adress, företag, eventuell matallergi, telefonnummer och din titel. Dessa uppgifter sparas för att kunna skicka kallelser och uppföljningsmail till dig angående de olika event som du anmält dig till. Om du inte längre vill få utskick från oss ber vid dig kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick. 

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Rekrytering av personal eller anlitande av konsult

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för rekrytering av personal och anlitande av konsulter. De uppgifter vi behandlar är dem som du lämnar i din ansökan, t.ex. CV, personligt brev, betyg, intyg, uppgifter från referenser samt testresultat från personlighetstester/logiktester. Vi ber dig även att begära ett utdrag från belastningsregister i samband med att du signerar anställningsavtal. När du fått utdraget tittar vi på det tillsammans och därefter lämnar vi tillbaka det till dig eller så förstörs det direkt. Vi sparar inte utdraget. Vi kan även utföra en bakgrundskontroll (som du ger ditt samtycke till vid signeringen av anställnings/uppdragsavtalet) via ett externt företag, vilken innehåller uppgifter om bl.a. rättsliga ärenden, huruvida du har körkort och din ekonomi.

Användning av hemsidan och cookies

När du besöker vår hemsida genereras det också indirekta personuppgifter via vår användning av cookies, som beskrivs i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

LAGLIG GRUND

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag enligt lag, skicka nyhetsbrev som du prenumererar samt genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. Vi behandlar också uppgifterna när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig, genomföra rekryteringar, att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex. marknadsbyråer och leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

LAGRINGSPERIOD

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag eller andra regler som gäller för advokater. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER

Advokatfirman Cederquist är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss: 

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Cederquist tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Advokatfirman Cederquist
Att: HR-Chef
Hovslagargatan 3
111 96 Stockholm
e-mailadress: advokat@cederquist.se
Märk ditt e-mail  med ”Att: HR-Chef”.

*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.

bg