Nyheter 2020

Nyhet

Erfarenheter från årsstämmorna 2020 - och framåtblick mot 2021

2020-10-15 Sällan har börsbolagens årsstämmor inneburit så många nya frågeställningar och erfarenheter som under våren 2020. Covid-19-pandemin satte tveklöst sin prägel. Så här efter sommaren vill vi därför dela med oss av våra erfarenheter avseende de nya reglerna och åtgärderna som genomförts under börsbolagens årsstämmor 2020 och samtidigt blicka framåt mot 2021.
Nyhet

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

2020-10-14 Mål nr Ö 4643-19 – Högsta domstolen har i ett avgörande rörande edition ansett att en parts skyldighet att förete en handling till motparten inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Mål nr Ö 1750-20 – Högsta domstolen har också beviljat prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för edition med hänsyn till bl.a. EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Nyhet

Ny vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

2020-10-13 Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att ytterligare stärka barns rättigheter på nätet har Datainspektionen i samarbete med Barnombudsmannen och Statens medieråd i oktober publicerat en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.
Nyhet

Konkurrensverket föreslås få utökade besluts- och utredningsbefogenheter

2020-10-13 Den 1 oktober 2020 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter (Lagrådsremiss – Konkurrensverkets befogenheter). Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.
Nyhet

COVID-19 och handläggningstider för koncentrationer, business as usual?

2020-10-13 I början av pandemin avstannade stora delar av samhället och det gällde även olika konkurrensmyndigheters verksamheter. I ett första skede var det tveksamt om några företagsförvärv alls skulle genomföras och, i så fall, om de skulle gå att få igenom en förvärvsprövningsprocess in om de vanliga snäva tidsramarna. När det så småningom visade sig att förvärvsaktiviteterna fortsatte i en förhållandevis normal takt så väcktes frågeställningar om hur myndigheternas koncentrationsprövningar skulle komma att hanteras.
Artikel

Ökat fokus på digitala marknader

2020-10-13 Efter att EU-kommissionen publicerade sin rapport "Competition policy for the digital era" har fokuset på digitala marknader verkligen tagit fart. I slutet av september publicerade de nordiska konkurrensmyndigheterna en promemoria med fokus på konkurrensrättens tillämpning på digitala marknader som ett inlägg i debatten om hur konkurrenstillsynen behöver anpassas för att hantera problem inom den digitala sfären. Både Konkurrensverket och Europeiska kommissionen har pågående sektorundersökningar avseende digitala marknader. Europeiska kommissionen har även sagt att de kommer att uppmana nationella myndigheter att hänvisa koncentrationer inom digitala marknader, även om de inte är anmälningspliktiga, till dem för bedömning.
Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om förutsättningarna för byte av leverantör i offentliga kontrakt

2020-10-13 Högsta förvaltningsdomstolen har för andra gången någonsin beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om offentlig upphandling. Den fråga som domstolen vill ha ett förhandsavgörande om gäller förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte i offentliga kontrakt som har skett efter den ursprunglige leverantörens konkurs.