Nyheter 2020 - sida 4

Nyhet

Börsrättslig uppdatering II avseende COVID-19

2020-03-30 Med anledning av händelseutvecklingen sedan vår tidigare börsrättsliga uppdatering publicerar vi idag den 29 mars 2020 en uppdatering avseende COVID-19 för tiden efter den 15 mars 2020.
Nyhet

Covid-19 och Force majeure i kommersiella hyresavtal

2020-03-25 Covid-19, sjukdomen orsakad av coronaviruset, har klassats som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom och var och en har ett ansvar att förhindra smittspridningen. Främst ligger detta ansvar på Folkhälsomyndigheten och den som är eller misstänker sig vara smittad. För att begränsa spridningen av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten möjlighet att bland annat spärra av en byggnad och det kan inte heller uteslutas att ny lagstiftning antas som kan komma att inverka på hyresvärdens möjligheter att disponera över sina fastigheter och tillhandahålla lokaler till hyresgäster. Om en sådan avspärrning skulle ske, eller andra myndighetsåtgärder vidtas till följd av ny lagstiftning, aktualiseras frågor om hur detta påverkar lokalhyresförhållanden inom byggnaden. Därutöver kan frågor även uppkomma huruvida hyresvärdar kan stänga en byggnad, eller hyresgäst äga rätt till förändrade hyresvillkor, med hänvisning till konsekvenser av Covid-19.
Nyhet

Coronavirusets påverkan på entreprenader

2020-03-24 Coronavirusets (Covid-19) påverkan på världsekonomin har knappast undgått någon. Liksom de flesta branscher drabbas även byggsektorn av den rådande krisen. Allteftersom viruset sprids drabbas entreprenadprojekt av hinder och störningar med förseningar, produktivitetsförluster och högre kostnader som följd. Såväl beställare som entreprenörer gör därför klokt i att tänka över vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillvarata sina respektive rättigheter under avtalen. För de entreprenader som regleras av AB-avtalen kommer en central frågeställning vara behovet av förlängd kontraktstid.
Nyhet

Järnrörsmålet avgjort – HD ger Ekeroth rätt mot SVT

2020-03-23 Genom sin dom den 18 mars 2020 (mål T 4412-19) fastställer Högsta domstolen Patent- och marknadsöverdomstolens domslut och ger Kent Ekeroth rätt till ersättning från SVT. I och med domen får följetongen kring Kent Ekeroths mobilfilminspelning av ett bråk på Kungsgatan i Stockholm en juninatt 2010 (även kallad järnrörsskandalen) sitt upphovsrättsliga slut. Målet aktualiserar avvägningen mellan skyddet för upphovsrätten och allmänhetens rätt till information.
Nyhet

GDPR och Corona – vad ska vi tänka på?

2020-03-16 I samband med Coronavirusets spridning så har många arbetsgivare kommunicerat interna riktlinjer för hur anställda ska förhålla sig till kunder, leverantörer och besökare. Många arbetsgivare har också infört restriktioner kring tjänsteresor och privata resor samt infört eller uppmanat till karantän och arbete hemifrån. Vid den här typen av situationer aktualiseras vissa dataskyddsrelaterade frågeställningar, inte minst eftersom det rör sig behandling av hälsouppgifter för vilka det finns särskilda restriktioner kring i GDPR. Här kommer några tips på vad din organisation behöver tänka på.
Nyhet

I ljuset av coronaviruset – vanliga frågor från arbetsgivare och nya arbetsrättsliga regler

2020-03-16 *Detta är en uppdaterad version av en text som först publicerades den 6 mars 2020. Vi har dock låtit tidigare aktuella frågeställningar stå kvar trots att den snabba händelseutvecklingen har gjort att dessa inte längre alltid är lika aktuella. Vår ambition är att löpande uppdatera denna PM med nya arbetsrättsliga regler som kan komma att införas samt utifrån utvecklingen på de frågor vi får från arbetsgivare.