Nya regler för digitala plattformar

Den 15 december 2020 presenterade EU-kommissionen utkast till nya förordningar med regler för online-plattformar, nämligen Digital Services Act ("DSA") och Digital Markets Act ("DMA"). Reglerna föreslås gälla för olika typer av online-plattformar, bland annat sociala medier och internetbaserade marknadsplatser, och innebär omfattande förändringar i ansvaret för plattformarna.

Förslagen till förordningar är framtagna som ett led i Europeiska unionens arbete med att säkerställa en säker digital miljö för EU-medborgare och därigenom öka konkurrens och innovation på marknaden.

Syftet med DSA är att bland annat att tillgodose användarnas grundläggande rättigheter online och i det framtagna utkastet föreslås ett ökat ansvar, särskilt för de större online-plattformarna, gällande innehållet på plattformarna.

Enligt förslaget till DMA ska de största plattformarna definieras som "gatekeepers", som ska förhindras att agera på ett sätt som begränsar tillväxten av konkurrerande aktörer på marknaden. DMA ska utgöra ett komplement till de nuvarande konkurrensreglerna.

Online-plattformar, och särskilt de större plattformarna, åläggs enligt de föreslagna förordningarna ett omfattande ansvar, dels för innehållet på plattformarna, dels för hur plattformarna får agera i fråga om bl.a. marknadsföring och tjänster som tillhandahålls tredjepartsaktörer, men de slutligt antagna förordningarna ligger en bit bort i tiden. Förslagen ska revideras och eventuellt också godkännas av både Europeiska parlamentet och Europeiska rådet – något som inte förväntas ske före 2023. Även om det dröjer tills reglerna träder ikraft har vissa företag redan så smått påbörjat analys av vilka tjänster och användarvillkor som kommer att påverkas av de nya reglerna.

IMY:s tillsynsplan och tillsynspolicy för 2021-2022

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för den myndighetens tillsyn under de kommande två åren. Ett fokusområde är att utreda klagomål från enskilda, dvs. från personer vars personuppgifter behandlats i strid med GDPR.

Läs mer

Pågående lagstiftningsinitiativ på EU-nivå för att förstärka cybersäkerhet och digital operativ motståndskraft

Just nu behandlas förslag från EU-kommissionen som syftar till att förstärka (i) cybersäkerheten inom samhällsviktiga tjänster, genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn.

Läs mer