Ingen rätt till försäkringsersättning efter att nattklubb stängt ned sin verksamhet på grund av covid-19

Under pandemin valde flera restauranger och nattklubbar att stänga ned sina verksamheter. I ett avgörande från Svea hovrätt har hovrätten förklarat att ett bolag som bedrev nattklubbsverksamhet och stängt ned sin verksamhet under pandemin inte har rätt till försäkringsersättning ur sin epidemiavbrottsförsäkring.

Bakgrunden till målet var att nattklubben hade tecknat en kombinerad företagsförsäkring som innefattade skydd för avbrott i verksamheten. I den aktuella försäkringen fanns ett villkor om rätt till ersättning vid epidemiavbrott. Det aktuella villkoret angav att ersättning utgick för avbrott som uppkommit på grund av myndighets ingripande med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom bland människor.

Till följd av pandemin och de åtföljande föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten stängde nattklubben ned sin verksamhet under viss tid eftersom föreskrifterna medförde stora begränsningar för nattklubbens möjligheter att bedriva nattklubbsverksamhet. Frågan för domstolen var om Folkhälsomyndighetens föreskrifter omfattades av begreppet ”myndighets ingripande” i villkoren.

Tingsrätten konstaterade, efter tolkning av försäkringsvillkoren enligt den metod som vuxit fram i rättspraxis, att det inte förelåg något försäkringsfall. Enligt tingsrätten var det inte fråga om en ”myndighets ingripande”, varför nattklubben inte hade rätt till försäkringsersättning.

Hovrätten, å sin sida, konstaterade att begreppet ”myndighets ingripande”, om det lyfts ur sitt sammanhang, kan ges en mängd olika betydelser som kan överensstämma med såväl nattklubbens som försäkringsbolagets respektive uppfattningar. I ett sådant fall måste, enligt hovrätten, tolkningen av villkoret göras genom att hänsyn tas till avtalets systematik, övriga försäkringsvillkor och den riskfördelning mellan parterna som avtalet kan ha åsyftat.

Hovrätten konstaterade att begreppet ”myndighets ingripande” skulle tolkas snävt och enbart omfatta ett specifikt ingripande mot en enskild näringsidkare, och inte en generell föreskrift från Folkhälsomyndigheten som träffar ett stort antal näringsidkare. Därmed hade nattklubben inte rätt till ersättning under epidemiavbrottsförsäkringen.

Nattklubben har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Beslut från Högsta domstolen i frågan om prövningstillstånd har ännu inte meddelats.

Försäkringsbolagen på den svenska marknaden har försäkringsvillkor som skiljer sig något åt och det är de enskilda försäkringsvillkoren som måste tolkas. I stort kan dock hovrättens avgörande, givet att det står sig, antas innebära att bolag som stängt ned sina verksamheter med anledning av covid-19 och de åtföljande föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten inte har rätt till försäkringsersättning.

Läs mer

Tryckförändringar i befintligt borrhål på grannfastighet utgjorde ”annan liknande störning” och gav rätt till skadestånd för sakskada

Högsta domstolen har i ett avgörande klargjort att skada som uppstått på grund av tryckförändringar i marken i samband med borrning för bergvärme är en sådan skada som uppkommit genom annan liknande störning och att uppkomna skador därför ska ersättas av skadevållaren enligt miljöbalkens bestämmelser.

Läs mer

Elektroniska handlingar som var lagrade i utlandet har ansetts kunna bli föremål för edition

Högsta domstolen har i ett avgörande klargjort vad som krävs för att någon ska inneha en elektronisk handling, samt frågan om ett editionsyrkandes territoriella räckvidd.

Läs mer

”Den kinesiska investeringen” (Mål t 723-21)

Anspråk på återbetalning måste riktas mot avtalsparten, trots att det föreligger en stark intressegemenskap mellan avtalsparten och betalningsmottagaren.

Läs mer