Cederquist biträder Hemfosa vid företrädesemission

Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.

Hemfosa Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden. Nyemissionen av aktierna görs med företrädesrätt för Hemfosas befintliga stamaktieägare och görs i syfte att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt främst inom Hemfosas prioriterade område samhällsfastigheter på bolagets tre marknader Sverige, Norge och Finland.

För mer information om affären läs pressmeddelandet här