Artikel
2023.06.14

Ändrad inriktning i utredning om ny förköpslag och modernisering av formkrav vid fastighetsöverlåtelser

Den föregående regeringen tillsatte den 2 juni 2022 en utredning för att föreslå en ny förköpslag för att underlätta för kommunernas aktiva och långsiktiga markpolitik, bland annat mot bakgrund av den rådande bostadsbristen. Regeringen har nu lämnat ett tilläggsdirektiv till detta utredningsuppdrag för att ändra inriktning på utredningen på så sätt att det nu ska utredas om förköp ska kunna ske för att motverka organiserad brottslighet samt för att underlätta för civilförsvaret och det militära försvaret. Genom tilläggsdirektivet gavs utredningen även i uppdrag att utreda formkraven vid fastighetsöverlåtelser. Utredningen ska redovisas den 1 april 2024.

Nya förköpsgrunder

Det fanns tidigare en förköpslag som upphävdes den 1 maj 2010. Den tidigare förköpslagen innebar att kommuner kunde träda in i köparens ställe vid vissa fastighetstransaktioner för att öka kommuners möjlighet att göra strategiska markförvärv. Den 2 juni 2022 tillsattes en utredning för att utreda en ny förköpslag, det vill säga en lag rörande det allmännas rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom. Enligt ett tilläggsdirektiv ersätts nu samtliga av de kommunala förköpsgrunderna som tidigare skulle utredas och ersätts med nya. Förköpsgrunderna som skulle föreslås enligt det ursprungliga direktivet var bl.a. förvärv som underlättar markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningar samt förvärv som bidrar till att minska och motverka segregation. Uppdraget avser nu i stället att utreda förköp för att (i) underlätta för det civila försvarets skydd respektive möjliggöra för kommuner att motverka organiserad brottslighet, (ii) underlätta det civila försvarets skydd som ett komplement till eller, om det bedöms mer ändamålsenligt, ett alternativ till kommunal förköpsrätt, samt (iii) underlätta skyddet för det militära försvaret.

Möjlighet till digitala fastighetsöverlåtelser

Genom tilläggsdirektivet omfattar nu utredningens uppdrag även att utreda förutsättningar för en modernisering av formkraven vid överlåtelse av fast egendom. Idag följer av jordabalkens regler bl.a. ett krav på skriftlig köpehandling och ett krav på fysisk underskrift av båda parter för att fastighetsöverlåtelsen ska vara giltig. Syftet med dessa formkrav är att säkerställa att äganderättsövergången blir klarlagd, men det är samtidigt ofta tidskrävande och medför andra praktiska svårigheter. Detta vill regeringen undvika genom att eventuellt möjliggöra för ett elektroniskt förfarande vid fastighetsöverlåtelser samt elektronisk ansökan i alla inskrivningsärenden. Bl.a. kan det underlätta och påskynda överlåtelser i situationer då parterna befinner sig på olika orter, men också vid kontakt med diverse övriga inblandade aktörer, t.ex. mäklare och myndigheter. Regeringen menar vidare att ett elektroniskt förfarande skulle förstärka bevissäkring och bidra till att upptäcka bedrägerier. Möjligen kommer alltså även fastighetsöverlåtelseavtal kunna skrivas under digitalt i framtiden.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg