Nyhet
2024.06.10

Arbetsmiljöverket inför ny regelstruktur

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd har vuxit fram sedan 70-talet, då den nuvarande arbetsmiljölagen trädde i kraft. För närvarande finns det 67 meddelade föreskrifter från Arbetsmiljöverket, vilket innebär att det är svårt att få en överblick över reglerna och vilka de gäller för. Vidare har förändringar genom åren lett till bristande enhetlighet eftersom Arbetsmiljöverket inom vissa områden har hanterat samma sak på olika sätt i regelverket. Arbetsmiljöverket inför därför nu en ny regelstruktur, med det huvudsakliga motivet att skapa ett sammanhållet och överblickbart regelverk. Samtliga föreskrifter och allmänna råd har bearbetats för att de ska bli tydligare och mer enhetliga.

Förenklat innebär förändringen att de nuvarande 67 föreskrifterna slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter där de nuvarande paragraferna är insorterade på ett nytt sätt. I många fall har det som idag är en separat föreskrift blivit ett kapitel i en mer omfattande föreskrift. De 15 nya föreskrifterna är indelade i tre grupper: grundläggande regler, övriga regler och produktregler.

Grundläggande regler gäller oavsett verksamhet och består av grundläggande skyldigheter för de ansvariga parterna. För arbetsgivare eller motsvarande kommer AFS 2023:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2023:2 om planering och organisering av arbetsmiljöarbete att gälla. För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare kommer de grundläggande reglerna att vara föreskrivna i AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning.

Övriga regler gäller för arbetsgivare eller motsvarande samt för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare ochtillämpas för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där. Det finns sex olika föreskrifter inom denna kategori av regler och som exempel kan nämnas AFS 2023:10 om risker i arbetsmiljön och AFS 2023:12 om utformning av arbetsplatser.

Produktregler gäller för den som tillverkar, importerar eller distribuerar vissa produkter och innehåller krav på produkter som släpps på den svenska och europeiska marknaden. Det finns sex olika föreskrifter inom denna kategori och som exempel kan nämnas AFS 2023:4 om maskiner och AFS 2023:6 om enkla tryckkärl.

Utgångspunkten är att skydds- och kravnivåerna inte ska förändras. Däremot finns ett viktigt undantag vad gäller föreskrifter som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. I AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning har Arbetsmiljöverket fört in nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter, särskilt i de tidiga skedena i byggprocessen.

Arbetsgivare och andra som omfattas av reglerna behöver bekanta sig med den nya strukturen. Dessutom ska hänvisningar till föreskrifter och paragrafer i dokumenterade rutiner eller stöd- och vägledningsmaterial uppdateras innan 1 januari 2025. Arbetsmiljöverket har tagit fram en paragrafnyckel som visar var nuvarande paragrafer har sorterats in i de nya föreskrifterna (se Paragrafnyckel – Arbetsmiljöverket (av.se). Välkommen att kontakta oss på Cederquist om du har frågor kring Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg