Nyhet
2019.12.11

Arbetsrättsliga nyheter 2019

Lagstiftning och utredningar:

Utredning gällande en moderniserad arbetsrätt

Till följd av Januariavtalet beslutade Arbetsmarknadsdepartementet tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Utredningen ska innehålla förslag på lagändringar gällande utökade undantag från turordningsreglerna, stärkande av arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling, lägre kostnader vid uppsägningar och förbättring av balansen i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Höjd pensionsålder

Rätten att kvarstå i arbete som regleras i Lag om anställningsskydd kommer ändras till följd av den höjda pensionsåldern. Höjningen av pensionsåldern kommer ske i två steg, från nuvarande 67 till 68 år den 1 januari 2020 och från 68 till 69 år den 1 januari 2023. I samband med ändringarna kommer även ny reglering gällande ett förenklat uppsägningsförfarande för anställd som uppnått pensionsåldern träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagändring gällande utökad fredsplikt: Till följd av hamnkonflikten i Göteborg utökades fredsplikten i Medbestämmandelagen för arbetsplatser med kollektivavtal och för arbetsgivare och arbetstagare som ligger i rättstvist med varandra. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2019. 

Praxis

Skälig uppsägnings tid för VD

I en dom gällande en VD:s egna uppsägning, där Lag om anställningsskydd inte var tillämplig och uppsägningstid inte reglerades i anställningsavtalet, fann Arbetsdomstolen att skälig uppsägningstid var sex månader. Arbetsdomstolen beaktade tidigare praxis gällande VD:s uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida, och fastslog att skälig uppsägningstid ska vara sex månader ömsesidigt för arbetsgivaren och den som är anställd i en företagsledande ställning (för det fall ingen uppsägningstid har avtalats mellan parterna).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg