Nyhet
2019.12.16

Avgörande om skälig uppsägningstid för VD

Arbetsdomstolen har genom ett beslut från i våras principiellt uttalat sig om vad som anses vara skälig uppsägningstid för en VD som säger upp sig själv när det saknas avtal om dennes uppsägningstid. En VD anses generellt sett undantagen från LAS med hänvisning till dennes företagsledande ställning och undantas därför också från LAS regler om uppsägning och uppsägningstid. Målet i sak gällde förutsättningar för att interimistiskt vid vite förbjuda en VD, som hade sagt upp sig själv, att bedriva konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid. Fråga uppstod då om vilken uppsägningstid som skulle gälla för VD:n. Tidigare praxis anger att skälig uppsägningstid för en arbetsgivare som säger upp en VD när det saknas avtal är sex månader. Arbetsdomstolen konstaterade att även arbetstagare i företagsledande ställning har att iaktta en skälig uppsägningstid. I den skälighetsbedömningen ska beaktas att arbetsgivaren bör ha ett starkt intresse för att under en viss övergångsperiod tillförsäkra VD:ns överlämning av arbetsuppgifter samt lojalitet dvs. tystnadsplikt och förhindrande av konkurrerande verksamhet. Med beaktande av tidigare praxis ansåg Arbetsdomstolen att uppsägningstiden i dessa situationer skäligen bör vara ömsesidig, dvs. sex månader.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg