Nyhet
2023.12.12

Beslut om sanktionsavgift för sena betalningar vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Konkurrensverket har under hösten fattat de två första besluten om sanktionsavgift för överträdelser av lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (”LOH”). I båda ärendena hade köparna betalat sina leverantörer senare än 30 dagar, något som är förbjudet enligt den s.k. ”svarta listan” i LOH.

LOH trädde ikraft den 1 november 2021, men det är först nu som Konkurrensverket har meddelat sanktionsbeslut för överträdelser av lagen. Under mindre än en månad fattade Konkurrensverket två beslut om sanktionsavgift mot företag som överträtt LOH. Konkurrensverkets båda beslut avser förbudet mot sena betalningar i den svarta listan. Förbudet innebär att en köpare inte får betala sin leverantör senare än 30 dagar efter vissa i LOH angivna tidpunkter.

Enligt det första beslutet ska grossistbolaget Everfresh Aktiebolag* (”Everfresh”) betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för överträdelser av förbudet mot sena betalningar. Bara en månad senare fattade Konkurrensverket sitt andra sanktionsbeslut. Enligt det beslutet ska frukt- och gröntföretaget Magnihill Aktiebolag** (”Magnihill”) betala en sanktionsavgift om 250 000 kronor.

LOH förbjuder köpare att tillämpa vissa handelsmetoder

LOH är tillämplig vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om köparen har en årsomsättning på över två miljoner euro. Vid överträdelser av lagen riskerar köparen en sanktionsavgift som kan uppgå till maximalt en procent av den totala årsomsättningen för föregående räkenskapsår.

LOH är en skyddslagstiftning för leverantörer. I lagen anges de handelsmetoder som en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inte får tillämpa gentemot leverantörer av sådana produkter. Vissa handelsmetoder, den s.k. ”svarta listan”, är alltid otillåtna medan andra handelsmetoder, den s.k. ”grå listan” är tillåtna under förutsättning att parterna tydligt har avtalat om dessa i förväg.

Det första beslutet – stort antal sena betalningar under en kort period

I det första beslutet avseende Everfresh var det fråga om s.k. engångsköp, dvs. leveranser som inte sker regelbundet, och det var leverantörerna som fastställde det belopp som ska betalas.  Betalningsfristen om 30 dagar börjar då löpa från dagen då det belopp som ska betalas fastställs, om denna dag infaller senare än leveransdagen (typiskt sett vid utfärdandet av en faktura).

Konkurrensverket konstaterade att Everfresh vid hundratals tillfällen hade betalat åtminstone sex av sina leverantörer 4 – 23 dagar senare än vad som är tillåtet. Dessutom visade utredningen att Everfresh i avtal med sammanlagt 290 leverantörer haft avtalsvillkor som föreskrivit betalningstider på mer än 30 dagar.

Everfresh hade påbörjat ett arbete med att anpassa sitt affärssystem så att betalningar skulle ske enligt LOH och som genomfördes successivt för inkomna fakturor. Från den 18 januari 2022 tillämpades korrekta förfallodatum. Konkurrensverket konstaterade dock att LOH inte innehåller några övergångsbestämmelser utan gäller fullt ut från ikraftträdandet den 1 november 2021.

Överträdelsen ansågs inte vara ringa, eftersom det var fråga om hundratals fall av sena betalningar till flera leverantörer och vid upprepade tillfällen under mer än tre månader. Dessutom uppgick det sammanlagda värdet av de försenade betalningarna till miljonbelopp.

Efter en sammanvägd bedömning av överträdelsens art, varaktighet och omfattning samt Eversheds ekonomiska situation vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek bestämde Konkurrensverket sanktionsavgiften till 5 miljoner kronor. Vid beslutet framhölls bland annat vikten av att avgiften får en avskräckande effekt. Everfresh har överklagat Konkurrensverkets beslut till förvaltningsrätten.

Det andra beslutet – sena betalningar som följde branschpraxis

Även i det andra ärendet var det fråga om engångsköp, men det var istället köparen Magnihill som slutligt fastställde det belopp som ska betalas. Detta genom att utfärda en avräkningsfaktura efter bedömning av de levererade varornas kvalitet och volym. När köparen fastställer beloppet ska betalning ske inom 30 dagar från leveransdagen.

Magnihills standardavtal innehöll villkor som inte var förenligt med förbudet mot sena betalningar, men det var av förbiseende som villkoret inte hade reviderats. I praktiken beräknades betaltiderna på annat sätt än vad som framgick av standardavtalet. Konkurrensverket prövade inte bestämmelsen i Magnihills standardavtal, utan utgick från hur Magnihill betalat sina leverantörer i praktiken.

I praktiken hade sena betalningar skett till 12 leverantörer, vid 23 tillfällen under en period om drygt tolv månader. Betalning hade skett mellan 3 och 101 dagar senare än vad som är tillåtet enligt LOH.

Det fanns flera skäl till de sena betalningarna, bl.a. att det varit praxis i branschen att beräkna betalfristen från en viss tidpunkt. Konkurrensverket konstaterade att överträdelser av LOH hade skett, oaktat de förklaringar som Magnihill lämnade.

Även i detta fall gjorde Konkurrensverket en sammanvägd bedömning av överträdelsens art, varaktighet och omfattning samt Magnihills ekonomiska situation vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek. Sanktionsavgiften bestämdes till 250 000 kronor.

Kommentar om besluten

Genom besluten tydliggörs bland annat att det inte går att undgå en sanktionsavgift endast för att en överträdelse har varit kortvarig eller har följt tidigare branschpraxis. Det framgår av beslutet avseende Magnihill att det är de faktiska betaltiderna som har bedömts, vilket inte nödvändigtvis är desamma som framgår av köparens avtal.

Genom beslutet mot Everfresh klargörs att sanktionsavgifter kan komma att uppgå till betydande belopp, även vid kortvariga överträdelser av LOH. Beslutet är dock överklagat till förvaltningsrätten och det återstår att se om Konkurrensverkets beslut om sanktionsavgift kommer att stå sig.

* Dnr 774/2021 Everfresh Aktiebolag

** Dnr 672/2022 Magnihill Aktiebolag

Hittar du inte vad du letar efter?

bg