Nyhet
2021.10.04

Cederquist är nationell expert i nätverket DLC, Distribution Law Center

Distribution Law Center, DLC (www.distributionlawcenter.com/), är en ny plattform för jurister som letar efter information avseende olika former av distributionsavtal och konkurrensrättsliga aspekter av dessa. DLC samordnas av den belgiska advokatbyrån Contrast med hjälp av nationella experter som tillsammans täcker 25 jurisdiktioner i Europa. Cederquist är den svenska nationella experten.

DLC samlar legal expertis inom distributionsavtal samt konkurrensrättsliga frågor för vertikala avtal. DLC startades inför förändringen av den EU-rättsliga vertikala gruppundantagsförordningen som ska vara på plats den 1 juni 2022. contrast har tagit fram en expertrapport till Europeiska kommissionen om regelverket och efter att förslaget till ny gruppundantagsförordning presenterades har DLC, tillsammans med de nationella experterna, gemensamt givit in synpunkter på förslaget.

Nedan sammanfattar vi kortfattat de stora förändringarna som de nya reglerna ser ut att komma att innehålla.

Paritetsklausuler vid plattformsförsäljning (s.k. MFN-klausuler)

Paritetsklausuler som kräver att ett företag som säljer via en plattform inte får erbjuda bättre villkor vid försäljning av samma produkt eller tjänst vid försäljning via en annan plattform utgör en s.k. utesluten (från gruppundantagsförordningens skydd) begränsning som gör att den behöver bedömas särskilt. 

Utökad möjlighet till aktiva försäljningsbegränsningar

Förslag på att införa delad exklusivitet (och ändå dra fördel av gruppundantaget), dvs. att kunna ha fler exklusiva distributörer i samma område, förlängd försäljningsbegränsning för säljarens kunder och förstärkt skydd för selektiva distributionsupplägg.

Dubbel prissättning (dual pricing)

Dubbel prissättning är när en leverantör tar ut ett högre grossistpris för en produkt som ska säljas på internet än för produkter som ska säljas i en fysisk butik. Tidigare har detta varit en begränsning som ansetts begränsa konkurrensen per se. Detta föreslås slopas, varvid dubbel prissättning inte automatiskt anses hindra internetförsäljning; i framtiden kommer en sådan bestämmelse behöva bedömas individuellt men anses inte vara konkurrensbegränsande per se. Dubbel prissättning anses legitimt kunna användas för att skapa incitament för eller belöna investeringar i respektive försäljningskanal.

Dubbel återförsäljning (dual-distribution)

Dubbel återförsäljning är när leverantören är aktiv både som grossist och som detaljist och därmed konkurrerar med sina distributörer i slutkundsledet. Detta har tidigare omfattats av gruppundantaget men nu föreslår kommissionen att det görs vissa justeringar, t.ex. föreslås gruppundantagets omfattning för dubbel återförsäljning att minskas så att informationsutbyte inom ramen för dubbel distribution omfattas av gruppundantaget bara för parter som har mindre än 10 % marknadsandel (istället för den generella marknadsandelströskeln om 30 %). En annan förändring är att plattformar som säljer i konkurrens med de företag som de tillhandahåller tjänsten till exkluderas från gruppundantagets skydd.

Agentavtal

I de vertikala riktlinjerna har kommissionen lagt till en sektion om agentavtal, något som saknades innan.

Inom ramen för DLC har Cederquist lämnat synpunkter på kommissionens förslag till ny gruppundantagsförordning för vertikala avtal. Synpunkterna finns tillgängliga på www.distributionlawcenter.com/.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg