Press
2020.12.17

Cederquist och ZealiD genomför Sveriges första helt digitala nyemission

Som Sveriges första utgivare av kvalificerade certifikat (enligt eIDAS-förordningen*) och godkända av Post- och Telestyrelsen (PTS) kan ZealiD nu genomföra en digital nyemission som uppfyller Bolagsverkets formkrav.

– Det här är en milstolpe i den svenska digitaliseringen. Vår tekniska innovation möjliggör för bolag att för första gången kunna signera avtal och dokument med kvalificerade signaturer. Det kommer få stora positiva konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft. Inte minst är tekniken värdefull i en tid som denna, när vi inte kan eller får resa inom eller mellan länder. Samtidigt gör tekniken att svenska och europeiska medborgare nu får makten i sina egna händer då de gratis själva kan välja att identifiera sig och signera dokument digitalt över landsgränserna, säger Philip Hallenborg, vd och grundare på ZealiD.

Problem med månadslånga väntetider för bolag
Tidigare, i de fall där det har funnits formkrav att handlingar ska finnas i original eller att de ska vara undertecknade med bläck, som är fallet med blanketter till Bolagsverket, har det inneburit att de tekniska lösningarna för elektroniska underskrifter har varit otillräckliga. För Bolagsverket har de inskickade handlingarna blivit alltmer av en flaskhals. Väntetider uppemot flera månader har inte varit ovanligt, särskilt då kraven på original kan innebära långa ledtider. Även om Bolagsverket har byggt egna plattformar för hanteringen av ärenden stänger dessa ute en stor del av aktörerna på den svenska marknaden på grund av valet av identifiering.

Säkrare och effektivare myndighetsutövning
Men tack vare ZealiDs tjänst kan för första gången kvalificerade elektroniska signaturer genomföras som uppfyller de särskilda formkrav som tidigare utgjort ett hinder. Vidare innebär användandet av en kvalificerad elektronisk signatur att det blir enklare för myndigheten att verifiera identiteterna på de som signerat dokumentet – något som tidigare varit invecklat, eller för dokument som ska vara undertecknade med bläck – omöjligt.  Det skapar förutsättningar för en säkrare och effektivare myndighetsutövning där bolag kan signera på ett mer säkert och korrekt sätt, något som väntas snabba på processen och underlätta både för Bolagsverket och för bolagen.

Cederquist är en av Sveriges främsta advokatbyråer med lång erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar och nya arbetssätt för att hjälpa sina kunder. Samarbete med ZealiD är en naturlig fortsättning i det arbetet.

– Fyra år efter implementeringen av eIDAS ligger svenska myndigheter fortfarande långt efter övriga länder i implementeringen. Genom den här emissionen hoppas vi kunna påskynda den digitala utvecklingen och få fler aktörer att använda elektroniska signaturer. Genom att ZealiD tillgängliggör en kvalificerad elektronisk signatur undanröjs många av svårigheterna som följer vid användning av avancerade elektroniska signaturer, säger Johannes Färje, Head of Digital services and Innovation på Cederquist.

För mer information, kontakta:

Daniel Wahlström, presskontakt, ZealiD
+46 73 965 24 12

Daniel.wahlstrom@primegroup.com

Johannes Färje, Head of Digital Services and Innovation, Cederquist
johannes.farje@cederquist.se
+46 73 960 65 31

*Om eIDAS:

Den så kallade eIDAS-förordningen syftar på Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 från 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. I korthet är syftet att etablera ”en gemensam grund för ett säkert elektroniskt samspel mellan medborgare, företag och offentliga myndigheter, och därigenom öka effektiviteten hos offentliga och privata nättjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel i unionen.”

Läs mer här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

Om ZealiD

ZealiD AB är Sverige första utgivare av kvalificerade certifikat (enligt eIDAS-förordningen) och godkänd av PTS. ZealiD AB är uppförd på PTS och EUs förteckning över betrodda tjänsteleverantörer. Med hjälp av ZealiD App (tillgänglig i Appstore och Google Play) kan en användare i Sverige och i 26 EU länder med mobilen ansöka om ett kvalificerat certifikat och skapa kvalificerade underskrifter enligt förordningen på mindre än 10 minuter. www.zealid.com

Om Cederquist

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer och erbjuder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Byrån arbetar på en global marknad och består av över 100 jurister som alla sitter på ett kontor i centrala Stockholm. Cederquist är en modern och tydligt värderingsstyrd organisation uppbyggd utifrån en true partnership-struktur där beslutsvägarna är korta och effektiva, vilket ger de bästa möjligheterna att bygga små och effektiva team anpassade för varje kunds unika förutsättningar och behov.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg