Nyhet
2020.03.24

Coronavirusets påverkan på entreprenader

Coronavirusets (Covid-19) påverkan på världsekonomin har knappast undgått någon. Liksom de flesta branscher drabbas även byggsektorn av den rådande krisen. Allteftersom viruset sprids drabbas entreprenadprojekt av hinder och störningar med förseningar, produktivitetsförluster och högre kostnader som följd. Såväl beställare som entreprenörer gör därför klokt i att tänka över vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillvarata sina respektive rättigheter under avtalen. För de entreprenader som regleras av AB-avtalen kommer en central frågeställning vara behovet av förlängd kontraktstid.

Förlängd kontraktstid till följd av hinder

Enligt AB 04/ABT 06 kapitel 4 § 3 har entreprenören rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av bland annat:

2 p. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft,

3 p. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av dennes underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd,

5 p. annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan denne inte rimligen kunnat undanröja.

Den tredje punkten är av särskilt intresse med anledning av Covid-19 då den tar upp just epidemier som ett förhållande som kan berättiga entreprenören en förlängning av kontraktstiden. Som diskuteras nedan bör dock samtliga ovan återgivna punkter kunna bli tillämpliga till följd av Covid-19 virusets konsekvenser.

Myndighetsbeslut (AB 04/ABT 06 4:3 2 p.)

Det är inte osannolikt att myndigheternas åtgärder, till följd av det pågående Covid-19 utbrottet, kan medföra en allmän brist på hjälpmedel, material/varor och eller tillgången till arbetskraft. För att en brist ska anses vara “allmän” är det troligt att stora delar av den nationella byggbranschen måste vara drabbade av bristen snarare än att endast ett fåtal enskilda bolag är det. Det bör även spela roll vilken typ av hjälpmedel, material och eller vara som det råder brist på. En brist på specialtillverkade föremål kan exempelvis tänkas uppstå relativt fort i förhållande till vanligt förekommande standardkomponenter.

Vad gäller begränsning av arbetskraft så är det inte längre otänkbart att hela städer kommer att bli försatta i en påtvingad karantän. I ett sådant läge förhindras arbetare att ta sig till byggarbetsplatsen. Med hänsyn till de rådande nationella resebegränsningarna bör även tillgången till utländsk arbetskraft vara avskuren.

Epidemier (AB 04/ABT 06 4:3 3 p.)

Det råder inga tvivel om att det globala Covid-19 utbrottet är en epidemi (WHO har till och med nyligen fastställt att det rör sig om en pandemi). Emellertid är endast förekomsten av en epidemi inte tillräckligt för att en entreprenör ska vara berättigat till förlängd kontraktstid enligt AB 04 kapitel 4 § 3 tredje punkten. Epidemin måste även utgöra ett hinder för entreprenören att utföra sitt arbete. Detta kan exempelvis vara fallet om entreprenörens arbetare har smittats av viruset eller om de har satts i karantän med anledning av epidemin. Därutöver kan det inte uteslutas att även risken för att entreprenörens personal skulle kunna bli exponerade för viruset på arbetsplatsen utgör ett hinder för entreprenören att utföra entreprenadarbetena. Det är även tänkbart att AB 04 kapitel 4 § 3 tredje punkten är tillämpbar när Covid-19 utbrottet har en indirekt påverkan på entreprenörens möjligheter att utföra arbetet på ett effektivt sätt. En sådan indirekt påverkan skulle exempelvis kunna bestå i svårigheter för entreprenörens anställda att ta sig till och från byggarbetsplatsen till följd av begränsad eller inställd kollektivtrafik.

Annat av entreprenören ej vållat förhållande (AB 04/ABT 06 4:3 5 p.)

Den avslutande generalklausulen i AB 04/ABT 06 kapitel 4 § 3 5 p. fångar upp eventuella förhållanden som varken klassas som orsakade av ett myndighetsbeslut eller anses utgöra en konsekvens av epidemin, men som likväl förhindrar entreprenören att färdigställa kontraktsarbetena i tid. Om ett sådan förhållande inte är vållat entreprenören, denne inte bort räkna med förhållandet och inte heller rimligen kan undanröja dess menliga verkan, är entreprenören berättigad till förlängning av kontraktstiden. Härigenom blir det ofta inte nödvändigt att göra en prövning av huruvida ett förhållande har ett tillräckligt nära samband med epidemin, eftersom det kan konstateras att förhållanden under alla förhållande omfattas av tredje eller femte punkten.

Underrättelse om hinder

När entreprenören hindras att utföra entreprenadarbetena ska han enligt AB 04/ABT 06 kapitel 4 § 4 underrätta beställaren om förhållandet utan dröjsmål. Om entreprenören underlåter att lämna beställaren sådan underrättelse, får entreprenören inte åberopa förhållandet till stöd för sitt krav på tidförlängning med mindre än att beställaren borde ha insett förhållandet och att det inverkar på tidplanen. Det pågående utbrottet av Covid-19 får i sig anses notoriskt. Det kan vidare hävdas att beställare regelmässigt bör inse att utbrottet inverkar på tidplanen. Likväl rekommenderar vi entreprenörer att genast underrätta beställare om vilken inverkan Covid-19 har på tidplanen så snart som möjligt. Entreprenörer bör även uppdatera beställaren allt eftersom situationen utvecklas. Underrättelser ska vara skriftliga, dels eftersom det ofta krävs enligt kontraktet, dels eftersom de därigenom bidrar till en löpande dokumentation av händelseförloppet. Av samma skäl rekommenderar vi att båda parter försäkrar sig om att all dokumentation sparas ned regelbundet.

Proaktiva beställare

Beställare bör övervaka situationen aktivt och själva dokumentera på vilket sätt entreprenörens arbete påverkas respektive inte påverkas av Covid-19. Beställaren bör även föra en löpande och proaktiv dialog med entreprenören i syfte att minimera kostnaderna och behovet av tidförlängning, exempelvis genom strategisk hantering av ÄTA-arbeten.

Störningskrav

Många entreprenörer kommer att drabbas av produktivitetsförluster och ökade kostnader till följd av pandemin. Särskilt i entreprenader med fast pris innebär detta en påtaglig finansiell risk för entreprenören och kan ge upphov till komplexa rättsliga frågeställningar, inte minst då effekterna av pandemin kan samverka med effekterna av andra störningar.

Cederquists Senior Associate Oskar Gentele har nyligen författat en bok som på djupet redogör för dessa komplexa rättsliga frågor med titeln Samlade störningskrav, utgiven av Svensk Byggtjänst. boken är särskilt relevant mot bakgrund av den pågående händelseutvecklingen. Beställ boken genom att klicka här (tillgänglig även som e-bok).

Ta gärna kontakt med oss för att få juridisk rådgivning relevant för er situation, där vi tillsammans kan identifiera era handlingsalternativ för att hantera en svår situation med bästa resultat.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg