Nyhet
2020.03.16

Coronavirusets påverkan på finansiella företag

Coronaviruset riskerar att få långtgående konsekvenser för finansiella företag i takt med smittans påverkan på ekonomi och samhälle. Finansinspektionen har sänkt bankernas kontracykliska buffertvärde från 2,5 procent till 0 procent samtidigt som Riksbanken ställt upp till 500 miljarder till bankernas förfogande samt aviserat att man kommer köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor. Därutöver har Finansinspektionen lättat på kravet om likviditetstäckningskvot (LCR) i syfte att underlätta bankernas finansiering. Syftet med åtgärderna är att säkerställa den finansiella stabiliteten och bankernas utlåning till hushåll och företag. Åtgärderna får tillsammans ses som relativt kraftfulla makroekonomiska åtgärder.

Det är emellertid inte enbart i det makroekonomiska perspektivet som coronaviruset får konsekvenser för företag under Finansinspektionens tillsyn. För företagen gäller det att se över sin beredskap i syfte att fortsatt kunna leverera sina tjänster samtidigt som nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda personal. Det gäller att se över kontinuitets- och beredskapsplaner och analysera om det finns behov av att uppdatera dessa. Det kan t.ex. handla om att identifiera processer och rutiner som kan påverkas om anställda blir sjuka eller av annan anledning inte kan ta sig till kontoret, men det kan även handla om att följa upp utlagd verksamhet och säkerställa att tredjepartsleverantörer har kapacitet att leverera enligt ingångna outsourcingavtal.

Företagen bör därutöver se över sina ersättningssystem och tillse att man i dessa tar höjd för risker kopplade till den allmänna konjunkturen och företagets risker. Är man i begrepp att betala ut rörlig ersättning bör man säkerställa att det är motiverat med hänsyn till företagets finansiella situation och affärsrisker.

Företag som är skyldiga att upprätta IKLU bör även fundera över ifall de senaste veckornas händelser förändrar de förutsättningar som bedömningen av kapital- och likviditetsbehovet baseras på och om IKLU:n bör uppdateras. Kreditgivare bör givetvis även följa upp kunder som kan tänkas få problem med att återbetala sina lån, uppdatera kreditbedömningar och snabbt vidta åtgärder för att minska potentiella risker kopplade till kreditgivningen.

Styrelsen bär ansvar för att ett företag följer de näringsrättsliga regler som gäller för företaget ifråga, vilket inbegriper att hantera de risker som företag riskerar utsättas för. Det är viktigt att ge ledning och kontrollfunktioner utrymme att lösa sina uppgifter, men samtidigt viktigt att som styrelseledamot hålla sig uppdaterad och att avkräva rapporter från ledning och kontrollfunktioner på hur företaget identifierar, hanterar och minimerar risker kopplade till coronaviruset och dess påverkan på ekonomin.

Om ni har några frågor kring hur ni bör agera i en viss fråga eller i allmänhet kring vad regelverket ställer för krav, tveka inte att kontakta oss.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg