Nyhet
2022.12.19

Dom avseende vilka juridiska personer som är närstående till personer i ledande ställning enligt MAR

Den 24 november 2022 meddelade Förvaltningsrätten dom i det uppmärksammade s.k. ”Intergiro-målet”. Målet avser i huvudsak tolkningen av vilka juridiska personer som är närstående till personer i ledande ställning (PDMRs) enligt MAR och mer specifikt huruvida styrelseuppdrag i ett annat bolag medför att det andra bolaget blir att betrakta som en närstående juridisk person till en PDMR. I sin dom fastställer Förvaltningsrätten i allt väsentligt Finansinspektionens tidigare tolkning som meddelades under hösten 2021, och uttalar att styrelseledamöter i svenska aktiebolag som utgångspunkt anses utföra ledningsuppgifter enligt MAR när de utför sedvanliga styrelseuppgifter. Denna slutsats innebär att även aktiebolag där en PDMR ”bara” är en av flera styrelseledamöter som utgångspunkt anses vara närstående och därmed t.ex. omfattas av rapporteringsskyldighet enligt MAR. Förvaltningsrätten konstaterar, apropå utgångspunkten att en styrelseledamot utför ledningsuppgifter, att det är möjligt att ett företags styrning är organiserad på ett sätt som hindrar styrelseledamöter från att delta i eller påverka bolagets kapitalplaceringsbeslut. Därför måste en sammantagen bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet alltid göras vid bedömningen av om en styrelseledamot har varit förhindrad eller saknat möjlighet att delta i eller påverka bolagets kapitalplaceringsbeslut och därmed inte utfört ledningsuppgifter. Förvaltningsrättens dom skapar således en presumtion för att ett närståendeförhållande föreligger men ger också visst utrymme i det enskilda fallet att bevisa motsatsen.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg