Artikel
2022.12.19

En kärande får väcka ny talan om surrogatprestation när en lagakraftvunnen dom om samma sak inte kan verkställas

I ett nytt avgörande slår Högsta domstolen fast att en lagakraftvunnen dom där käranden har fått bifall till ett yrkande om att utfå viss egendom från svaranden inte hindrar en ny talan där käranden i stället yrkar att få ut ersättning av samma svarande för egendomens förmögenhetsvärde, när den tidigare domen inte har kunnat verkställas. Högsta domstolen anser att omständigheten att svaranden inte har följt den tidigare domen utgör en sådan ny omständighet som genombryter domens rättskraft och ger käranden rätt att väcka talan, trots att de två processerna behandlar samma sak i rättskraftshänseende. 

Bakgrunden var att käranden väckte talan mot svaranden och yrkade att svaranden bl.a. skulle utge en diamantring. Svaranden bestred yrkandet, och invände att ringen varit en gåva eller i vart fall hade återlämnats. Tingsrätten fann att svaranden inte hade styrkt sina invändningar och förpliktade därför svaranden att utge ringen till käranden. Domen vann laga kraft.

Efter domen återlämnade svaranden inte ringen till käranden, eftersom hon fortsatt uppgav att ringen inte fanns i hennes besittning. Av samma anledning kunde inte heller Kronofogdemyndigheten verkställa domen. Käranden väckte därefter en ny talan mot svaranden och yrkade ersättning för ringens värde. Svaranden invände att den nya talan skulle avvisas eftersom den rörde samma sak som prövats i den lagakraftvunna domen.

När tiden för överklagande av en dom löper ut får domen också rättskraft (17 kap. 11 § 1 rättegångsbalken). Domens negativa rättskraft innebär att en talan som väcks om samma sak som har prövats i den lagakraftvunna domen ska avvisas av domstolen (17 kap. 11 § 3 rättegångsbalken). Rättskraften är dock begränsad i tiden och en ny talan kan i vissa fall ändå tillåtas.

Tingsrätten kom fram till att kärandens nya talan omfattades av domens rättskraft och avvisade talan. Hovrätten tillät däremot talan med hänsyn till att den nya omständigheten att svaranden inte hade återlämnat ringen efter domen genombröt domens rättskraft.

Den första frågan som Högsta domstolen avgjorde är om ett yrkande om ersättning för ett föremåls värde och ett yrkande om utfående av detta föremål rör samma sak. Enligt tidigare rättspraxis rör två rättsprocesser samma sak om yrkandena avser samma civilrättsliga rättsföljd eller rättsföljder som är alternativa och ekonomiskt likvärdiga. I detta fall konstaterade Högsta domstolen att de två yrkandena var alternativa, eftersom de inte kan bifallas samtidigt. Vidare konstaterade domstolen att de är ekonomiskt likvärdiga eftersom yrkandet om ersättning ska kompensera för en förlust av föremålet. En talan om surrogatprestation rör alltså samma sak i rättskraftshänseende som en tidigare dom om utfående av ett föremål.

Högsta domstolen prövar därefter om talan ändå skulle tillåtas med hänsyn till rättskraftens begränsning i tiden. Enligt domstolen innebär rättsläget att omständigheter som inträffar efter en lagakraftvunnen dom kan medföra att en ny talan ändå ska tillåtas. Det krävs dock att sådana omständigheter har karaktären av relevanta rättsfakta för talan. Högsta domstolen framhöll att uppfattningen i litteraturen är att det är oskäligt att frånta käranden rätten att få ersättning för ett föremåls värde när svaranden inte längre innehar föremålet och inte kan efterleva domen. En kärande kan ju inte gardera sig mot en sådan förlust genom att framställa ett andrahandsyrkande om ersättning i den första rättegången, eftersom detta yrkande inte kommer prövas om domstolen bifaller förstahandsyrkandet om utfående av föremålet.

Mot bakgrund av detta är Högsta domstolens slutsats att en ny talan om surrogatprestation ska tillåtas när svaranden inte innehar egendomen och domen därför inte kan verkställas, eftersom detta utgör en ny och relevant omständighet. Sådan rätt föreligger även om svaranden har invänt i den första processen att egendomen inte fanns i hans eller hennes besittning.

Högsta domstolen avslår följaktligen överklagandet om avvisning och tillåter den nya talan om surrogatprestation. Talan kommer därför att prövas i sak av tingsrätten.

Se länk till Högsta domstolens avgörande den 6 december 2022 i mål Ö 1246-22 här.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg