Nyhet
2022.03.18

En ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den 16 mars 2021 presenterade regeringen propositionen med förslag avseende en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Länk till regeringens proposition (Prop. 2020/21:134)

Syftet med lagsstiftningen är att bekämpa otillbörliga handelsmetoder i förhållandet mellan köpare och säljare i jordbruks- och livsmedelskedjan. Lagstiftningen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (det s.k. UTP-direktivet). Lagstiftningen tillämpas på vissa i lagen angivna otillbörliga handelsmetoder som köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter tillämpar i förhållande till sina leverantörer.  

Sverige har valt en förenklad rak implementering, istället för direktivets modell med omsättningstrappa”. Detta innebär att samma regler kommer att gälla för samtliga aktörer i jordbruks- och livsmedelskedjan, med undantag för köpare med en omsättning som understiger 20 miljoner kronor.

Propositionen innebär inte några ändringar i sak från det förslag som lämnades till Lagrådet, annat än några mindre språkliga justeringar och smärre ändringar i dispositionen. Propositionen innehåller även förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt förslaget införs en bestämmelse om sekretess för uppgift som kan avslöja anmälarens eller leverantörens identitet.

Mer information om vad förslaget innebär finner du i vår tidigare artikel.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg