Nyhet
2020.04.03

EU-domstolen ger biluthyrarna rätt – att hyra ut bilar utrustade med radiomottagare utgör inte överföring till allmänheten eller återgivning för allmänheten av upphovsrättsligt skyddade verk

EU-domstolen har den 2 april 2020 meddelat förhandsavgörande i målet mellan STIM/SAMI och Fleetmanager Sweden AB/Nordisk Biluthyrning AB (mål C-753/18).

Målet, eller målen, rör Fleetmanager och Nordisk Biluthyrning som är verksamma inom korttidsuthyrning av bilar utrustade med radiomottagare och cd-spelare till privatkunder. STIM väckte talan mot Fleetmanager och krävde ersättning för upphovsrättsintrång och argumenterade för att Fleetmanager genom att tillhandahålla bilar utrustade med radiomottagare för uthyrning, utan tillstånd och utan att betala ersättning för det, medverkat till att göra musikaliska verk tillgängliga för allmänheten. Nordisk Biluthyrning väckte talan mot SAMI och yrkade att domstolen skulle fastställa att Nordisk Biluthyrning inte var skyldigt att betala ersättning till SAMI för användandet av ljudupptagningar i sin uthyrningsverksamhet.

Högsta domstolen valde att begära förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av “överföring till allmänheten” enligt artikel 3.1 i Infosocdirektivet (2001/29/EG), respektive “återgivning för allmänheten” enligt artikel 8.2 i uthyrning-och utlåningsdirektivet (2006/115/EG).

EU-domstolen konstaterar i avgörandet att uthyrning av bilar utrustade med radiomottagare inte utgör överföring till allmänheten respektive återgivning för allmänheten i den mening som avses i de aktuella bestämmelserna. Domstolen uttalar att enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller genomföra en överföring inte i sig ska anses utgöra en överföring i Infosocdirektivets mening, samt påpekar att tillhandahållandet av radiomottagare i hyrbilar skiljer sig från sådana överföringar genom vilka tjänsteleverantörer avsiktligt överför skyddade verk till sina kunder genom att överföra en signal till mottagare som de har installerat i sina lokaler (vilket följer av tidigare praxis). EU-domstolen konstaterar vidare att denna tolkning gäller oavsett om biluthyrarna för sina kunder tillgängliggör utrymmen som är att betrakta som ”allmänna”.

Domen i sin helhet finns tillgänglig här: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224895&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=363396.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg