Artikel
2022.12.21

EU-domstolen önskar ändringar i sina stadgar

EU-domstolen begär att dess stadgar ändras i syfte att minska domstolens arbetsbelastning genom att införa möjlighet att hänskjuta vissa mål om förhandsavgörande till Tribunalen och utöka möjligheten till prövningstillståndsförfarande för vissa mål.

EU-domstolen har skickat en begäran till Europeiska unionens råd och EU-parlamentet om att genomföra ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol. De föreslagna ändringarna syftar till att minska arbetsbördan för EU-domstolen med anledning av den stora mängden förhandsavgöranden och överklagade mål som domstolen hanterar. Tribunalen har dubbelt så många domare som EU-domstolen, 54 domare jämfört med EU-domstolens 27, och har även en högre grad av specialisering mellan de olika domarkonstellationerna.

Vissa förhandsavgöranden ska kunna avgöras av Tribunalen

EU-domstolen har hittills som enda instans hanterat förhandsavgöranden, men det finns en möjlighet för Tribunalen att också hantera dessa frågor i enlighet med artikel 256 i EUF-fördraget, en möjlighet som EU-domstolen nu vill använda. Tribunalens behörighet enligt artikel 256 EUF-fördraget är dock inte allmän som EU-domstolens, utan Tribunalens behörighet är tänkt att gälla vissa särskilda områden. De ämnesområden som EU-domstolen vill kunna hänskjuta förhandsavgörande-mål inom till Tribunalen är sådana där det idag, enligt EU-domstolen, redan finns en stor mängd praxis som kan vägleda Tribunalen i dess handläggning av ärenden och rör moms och punktskatter, tullkodexen och tullklassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen, kompensation och assistans till passagerare samt systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Det ska även avse mål som inte ger upphov till frågor om unionsrättens tolkning eller giltighet som kan omfatta flera områden.

Uppskattningsvis kommer denna ändring att innebära att ca 20 procent av alla förhandsavgöranden kan hänskjutas till Tribunalen. Förslaget till stadgeändring innehåller ändringar för att säkerställa att samma processuella regler och garantier tillämpas vid förhandsavgöranden vid Tribunalen som vid EU-domstolen, t.ex. möjligheten att utse en generaladvokat i målet.

Nationella domstolar kommer fortsättningsvis att skicka in en begäran om förhandsavgöranden till EU-domstolen. EU-domstolen gör därefter en prövning om begäran om förhandsavgörande ska lämnas över till Tribunalen eller inte. Tribunalen kommer även att ha möjlighet att i sin tur hänskjuta tillbaka målet till EU-domstolen om den anser att målet kräver ett principbeslut.

Utökande av prövningstillstånd

2019 antogs en ordning som gör det möjligt för EU-domstolen att i vissa ärenden bestämma om ett överklagande från Tribunalen ska prövas eller ej. Detta prövningstillståndsförfarande har endast tillämpats avseende domar som avser beslut från en oberoende överklagandenämnd vid unionsorgan eller unionsbyråer som existerade vid ikraftträdandet av systemet för prövningstillstånd. Detta omfattade då fyra av EU:s myndigheter, t.ex. EU:s immaterialrättsmyndighet och EU:s kemikaliemyndighet. EU-domstolen vill nu utöka detta till att även omfatta ytterligare sju EU-myndigheter, inklusive. EU:s bankmyndighet, EU:s värdepappers- och marknadsmyndighet och EU:s järnvägsmyndighet.

Därutöver önskar EU-domstolen att prövningstillståndsmekanismen även ska omfatta överklaganden som avser fullgörandet av ett avtal som ingåtts med EU eller på EU:s vägnar och som innehåller en skiljeklausul enligt artikel 272 i EUF-fördraget.

För att prövningstillstånd ska meddelas, antingen avseende hela eller delar av målet, måste målet röra väsentliga frågor avseende enhetlighet, konsekvens eller utvecklingen av EU-rätten.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg