Nyhet
2024.06.11

EU inleder utredning om begränsande metoder vid upphandling av medicintekniska produkter i Kina

EU-kommissionen har enligt instrumentet för internationell upphandling (IPI) möjlighet att utreda och vidta åtgärder om ett tredje land otillbörligt diskriminerar leverantörer baserade inom EU vid sina offentliga upphandlingar. I april 2024 inleddes en första utredning, vilken avser om avser om Kina på ett otillbörligt sätt diskriminerar europeiska leverantörer och varor vid upphandling av medicintekniska produkter.

I april 2024 meddelade* EU-kommissionen att kommissionen, på eget initiativ, inleder den första utredningen enligt Instrumentet för internationell upphandling, den s.k. IPI-förordningen**. IPI‑förordningen trädde i kraft under 2022 och syftar till att främja ett ömsesidigt tillträde till EU:s och tredjeländers marknader. De offentliga upphandlingar som genomförs inom EU är som utgångspunkt öppna för deltagande från utländska leverantörer, samtidigt som offentliga upphandlingar i tredje land inte alltid är öppna för leverantörer baserade i EU.

Med stöd av IPI-förordningen får EU-kommissionen utreda om ett tredjeland begränsar tillträdet till dess offentliga upphandlingar för leverantörer baserade i EU. Om EU-kommissionen bedömer att ett tredjeland begränsar tillträdet till inhemska offentliga upphandlingar, kan EU-kommissionen besluta att begränsa möjligheten för leverantörer från sådana länder att delta i offentliga upphandlingar inom EU.

Den utredning som EU-kommissionen har initierat avser om Kina har begränsat tillträdet till den inhemska marknaden vid upphandling av medicintekniska produkter genom att tillämpa olika regler för inhemska och utländska företag och därigenom gynna inhemska leverantörer och produkter samtidigt som upphandling av importerade produkter begränsas, bland annat genom strategin ”köp kinesiskt”.  

EU-kommissionens preliminära bedömning är att de metoder och åtgärder som Kina tillämpar rättsligt och faktiskt leder till en allvarlig och återkommande försämring av tillträdet till den kinesiska marknaden för leverantörer, varor och tjänster från EU till marknaden för offentlig upphandling av medicintekniska produkter i Kina.

Utredning ska som utgångspunkt avslutas inom nio månader. Om Kina vidtar korrigerande åtgärder kan utredningen avslutas tidigare. Målet med förfarandet är att återställa balansen i handelsförbindelserna mellan EU och Kina och främja ett öppet och rättvist tillträde till både de europeiska och kinesiska marknaderna för offentlig upphandling.

Om utredningen visar att det finns kinesiska diskriminerande åtgärder och att Kina inte vidtar korrigerande åtgärder, kan EU-kommissionen vidta åtgärder enligt IPI-förordningen. Sådana åtgärder kan exempelvis bestå av poängjusteringar för anbudsgivare med ursprung i Kina som innebär att poängen för sådana leverantörer minskas, vilket i sin tur minskar möjligheten att tilldelas kontrakt, eller att anbud ska uteslutas, på grundval av vissa kriterier.

*EU-kommissionens tillkännagivande om inledande av en utredning i enlighet med instrumentet för internationell upphandling av Folkrepubliken Kinas åtgärder och metoder på marknaden för offentlig upphandling av medicintekniska produkter (C/2024/2973)

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1031 av den 23 juni 2022 om tillträdet för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer till unionens marknader för offentlig upphandling och koncession och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling och koncession

Hittar du inte vad du letar efter?

bg