Nyhet
2022.09.22

EU-kommissionens behörighet att pröva ej anmälningspliktiga transaktioner enligt artikel 22 EUMR har bekräftats

Den 13 juli 2022 meddelade tribunalen dom i ärendet avseende EU-kommissionens behörighet att pröva Illuminas förvärv av GRAIL. Förvärvet är det första ärende som hänskjutits till prövning av EU-kommissionen utan att det har varit anmälningspliktigt, varken till EU-kommissionen eller till någon nationell konkurrensmyndighet inom EU. Tribunalen bekräftade att EU-kommissionen hade behörighet att pröva förvärvet men var samtidigt kritisk till myndighetens handläggning. Det hade dröjt nästan tio veckor mellan det att klagomål avseende transaktionen inkommit till EU-kommissionen och att myndigheten skickade ut information till de nationella konkurrensmyndigheterna med information enligt vilken dessa kunde begära ett hänskjutande av prövningen av transaktionen till EU-kommissionen.

I ett pressmeddelande september 2020 meddelade Illumina sin avsikt att förvärva kontroll över bolaget GRAIL (”Koncentrationen”). Parterna är båda aktiva inom läkemedelsindustrin inom gensekvensering, Illumina utvecklar, marknadsför och säljer system för genanalys och GRAIL använder gensekvensering för att utveckla cancertest. I december 2020 fick EU-kommissionen in ett klagomål om Koncentrationen. EU-kommissionen ansåg sig ha behörighet att pröva Koncentrationen och uppmanade medlemsländerna i februari 2021 att lämna in en begäran om hänskjutande av Koncentrationen enligt artikel 22 i EU:s koncentrationskontrollsförordningen, vilket gjordes av den franska konkurrensmyndigheten och flera andra nationella konkurrensmyndigheter.

Enligt artikel 22 i EU:s koncentrationskontrollförordning får en medlemsstat begära att EU-kommissionen utreder en koncentration som inte har gemenskapsdimension, men som påverkar handeln mellan medlemsländerna och hotar att påtagligt påverka konkurrensen inom den eller de medlemsländernas territorium, s.k. killer aquisitions. En sådan begäran ska lämnas in till EU-kommissionen inom 15 dagar från det att koncentrationen anmäldes eller, om anmälan inte krävs, på annat sätt kom till det berörda medlemslandets kännedom. I mars 2021 ändrade EU-kommissionen sina riktlinjer avseende tillämpningen av artikel 22. Tidigare var EU-kommissionens aktiva uppmaning till medlemsstaterna att inte hänskjuta vilket nu har ändrats till att uppmana till hänskjutanden.

EU-kommissionen valde att acceptera hänskjutandet och att pröva Illuminas förvärv av GRAIL. Illumina och GRAIL överklagade därefter beslutet till tribunalen och anförde dels att EU-kommissionen saknade behörighet att pröva koncentrationen, dels att EU-kommissionens agerande stred mot principerna om god förvaltning och förutsebarhet avseende den långa tid det tagit mellan klagomålet och uppmaningen från EU-kommissionen.

Tribunalen konstaterade att EU-kommissionen hade behörighet att pröva Koncentrationen. Enligt tribunalen måste förutsättningarna för EU-kommissionens behörighet genom artikel 22 EUMR tolkas utifrån dess lydelse, kontext, historik och syftet med artikeln.

Tribunalen förtydligade att ”kännedom” som triggar 15-dagarsfristen innebär att det krävs en aktiv överföring av information till det berörda medlemslandet för att medlemslandet ska kunna göra en preliminär bedömning om ett hänskjutande av Koncentrationen till EU-kommissionen är aktuellt. I detta fall ansåg tribunalen att ACF fick kännedom om Koncentrationen först när EU-kommissionen bjöd in medlemsländerna att begära ett hänskjutande av Koncentrationen.

Tribunalen kritiserade dock EU-kommissionen vad gäller principerna om förutsebarhet och god förvaltning, eftersom det gick 47 arbetsdagar mellan att EU-kommissionen tog emot klagomålet om Koncentrationen till dess att de skickade information och en uppmaning om att hänskjuta Koncentrationen till medlemsstaterna. Detta kan, enligt tribunalen, jämföras med tidsfristen om 25 arbetsdagar som EU-kommissionen har på sig i fas 1 för att göra en bedömning om en koncentration påtagligt kan hämma konkurrensen, för att sedan godkänna koncentrationen eller inleda en fördjupad undersökning.

Domen har överklagats till EU-domstolen. Under tiden har EU-kommissionen den 6 september 2022 fattat beslut om att förbjuda Koncentrationen, även det beslutet har överklagats. EU-kommissionen har även för avsikt att utfärda böter för att transaktionen har genomförts innan EU-kommissionen har godkänt den.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg