Nyhet
2023.12.12

Finansinspektionens överklagar förvaltningsrättens dom avseende konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar

Finansinspektionen meddelade i juni 2022 anmärkningar förenade med sanktionsavgifter mot två svenska banker för deras – enligt Finansinspektionen bedömning – bristfälliga kreditprövningar. Sanktionerna bedömdes vid tidpunkten för besluten få stor påverkan på hur svenska kreditgivare skulle utforma sina kreditprövningar för att säkerställa att tillräckligt underlag för inhämtas och beaktas vid bedömning av kredittagares återbetalningsförmåga. Båda banker valde att överklaga Finansinspektionens beslut och den 14 november 2023 meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm sina domar, vari förvaltningsrätten upphävde Finansinspektionens anmärkningar.

Domskälen i förvaltningsrättens domar skiljer sig i vissa detaljer domarna sinsemellan, men i båda fäster förvaltningsrätten stor vikt vid att det åligger Finansinspektionen att bevisa att kreditprövningarna varit otillräckliga, samt att kreditgivare enligt gällande rätt har ett visst skönsmässigt utrymme att bedöma vad som är att anse som tillräckliga uppgifter. Vidare menar förvaltningsrätten att man inte enbart kan se till vilken information som har vägts in i kreditprövningarna, utan också till utfallet. Eftersom båda banker har kunnat påvisa relativt små kreditförluster och få inkassoärenden, är det enligt förvaltningsrätten inte visat något annat än att de uppgifter som legat till grund för kreditprövningar varit tillräckliga för att med hög grad av säkerhet kunna bedöma konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalen.

Den 6 december 2023 överklagade Finansinspektionen båda domarna, men begärde anstånd att inkomma med grunderna till den 13 december 2023. Om domarna skulle stå sig i högre instanser skulle det kunna påverka Finansinspektionens syn på tillämpningen av konsumentkreditlagen respektive Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2023:20) om krediter i konsumentförhållanden. Säkerställande av efterlevnad av dessa regelverk skulle i sådant fall fokusera på utfallet av kreditgivningen såsom kreditförluster och inkassoärenden, snarare än att säkerställa att kredittagaren inte exponeras för risken för överskuldsättning.

För frågor om processen eller kreditprövningar i allmänhet, vänligen kontakta någon av våra experter nedan.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg