Nyhet
2021.04.13

Flagranta överträdelser av upphandlingslagar kan leda till ett högre skadestånd för den upphandlande myndigheten

En upphandlande myndighet som inte följer reglerna i lagen om offentlig upphandling ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör. Enligt en ny dom från Hovrätten i övre Norrland, kan den omständigheten att den upphandlande myndigheten har gjort sig skyldig till flagranta överträdelser av lagen om offentlig upphandling medföra att myndigheten åläggs att betala ett högre skadestånd.

Målet* hade föregåtts av två tidigare avgöranden i förvaltningsrätt, där den leverantör som senare begärde skadestånd ansökte om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. I det första målet fann förvaltningsrätten att den upphandling som kommunen hade annonserat skulle göras om. Domen vann laga kraft. Någon ny annonserad upphandling genomfördes emellertid inte. Istället direktupphandlade kommunens fem nämnder, genom varsina kontrakt, de aktuella tjänsterna från den leverantör som tidigare hade vunnit den upphandling som enligt förvaltningsrättens dom skulle göras om. Den leverantör som framgångsrikt hade överprövat den annonserade upphandlingen ansökte då om överprövning av de direktupphandlade kontraktens giltighet. Förvaltningsrätten fann att de direktupphandlade avtalen ingåtts i strid med lagen om offentlig upphandling och förklarade avtalen ogiltiga. Domen vann laga kraft. Trots att kontrakten hade ogiltigförklarats fortsatte kommunen att göra inköp enligt de ogiltigförklarade avtalen. Leverantören som framgångsrikt överprövat såväl upphandlingen som kontraktens giltighet stämde därför kommunen och begärde skadestånd för utebliven vinst.

Såväl tingsrätten som hovrätten ålade kommunen att betala skadestånd för leverantörens uteblivna vinst samt att ersätta leverantörens kostnader för överprövning i förvaltningsrätten såsom skadestånd.

Hovrätten konstaterade att leverantören hade rätt till ett skäligt uppskattat belopp och att ett skäligt uppskattat belopp låg någonstans mellan 400 000 – 500 000 kronor. Hovrätten fastställde dock skadeståndet till ett högre belopp med följande motivering:

“I höjande riktning måste emellertid även beaktas kommunens flagranta överträdelse av upphandlingsreglerna och uppenbara domstolstrots. […] Med beaktande även av dessa omständigheter bedömer hovrätten att [leverantören] ska tillerkännas ett skäligt uppskattat skadeståndsbelopp om 600 000 kr.” (våra understrykningar)

Att ägna sig åt domstolstrots eller att på annat sätt försöka kringgå upphandlingslagstiftningen kan således straffa sig i form av en skärpning av skadeståndsansvaret.  En upphandlande myndighet kan alltså inte bortse från förvaltningsrättsliga avgöranden om att upphandlingar ska göras om, eller att direktupphandlade avtal ogiltigförklarats, eller för den delen medvetet agera i strid med upphandlingslagstiftningen (särskilt när förvaltningsrätt konstaterat att så varit fallet) utan att utsätta sig för en risk att detta återspeglas i höjande riktning i ett framtida skadestånd i ett civilmål.

* Se mål T 417-20, Cederquist var ombud för leverantören i målet. 

Hittar du inte vad du letar efter?

bg