Nyhet
2022.03.10

Följdändringar av Disclosureförordningen medför ändringar i ett flertal regelverk

Förra våren trädde den så kallade Disclosureförordningen i kraft som innefattar krav på den hållbarhetsinformation som företagen har att lämna, och omfattar bland andra fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsdistributörer och värdepappersföretag. Som ett resultat av bestämmelserna i Disclosureförordningen beslutades under hösten 2021 även om vissa ändringar i de delegerade förordningarna till AIFMD, IDD och MiFID II samt till det delegerade direktivet till UCITS-direktivet. Ändringarna är en del av det så kallade Sustainable Finance Package som antogs av EU-kommissionen i april förra våren.

Ändringarna medför bland annat att företagen som omfattas behöver se över och uppdatera sina produktstyrningsarrangemang och som en del av produktstyrningen inkludera kundernas hållbarhets-preferenser vid identifiering av målmarknad. Ändringar i produktstyrningsreglerna omfattar både producenter och distributörer av finansiella instrument. Därtill behöver företagen uppdatera sin intressekonfliktshantering genom att identifiera potentiella intressekonflikter som uppstår till följd av att företagen inkluderar kundernas hållbarhetspreferenser i bland annat investeringsrådgivningen, samt för exempelvis fondbolag vid integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen. Även lämplighetsbedömningen behöver ses över och uppdateras genom att företagen behöver inhämta information om kundernas hållbarhetspreferenser. Vidare medför ändringarna justeringar i den organisatoriska strukturen och i riskramverket i huvudsak genom att hållbarhetsrisker behöver inkluderas som en del i företagens riskhanteringssystem.

Ändringarna som avser AIFMD och UCITS ska tillämpas från och med den 1 augusti 2022, och ändringarna som avser IDD och MiFID II ska tillämpas från och med den 2 augusti 2022. Ett par ändringar i relation till produktstyrningsreglerna för värdepappersföretag gäller dock först från den 22 november 2022.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg