Artikel
2022.12.15

Foodora vann uppmärksammad tvist i Arbetsdomstolen

Cederquist har biträtt Foodora i en uppmärksammad tvist i Arbetsdomstolen. Frågan i målet var huruvida ett mopedbud var anställd av Foodora eller av bemanningsföretaget Pay Salary.

Cederquist har varit ombud för Foodora i en uppmärksammad tvist mot Transportarbetarförbundet. Tvisten i Arbetsdomstolen rörde uthyrningslagen och arbetstagarbegreppet. Bakgrunden var att en medlem hos Transport var tidsbegränsat anställd som cykelbud hos Foodora under perioden 28 februari till 26 juni 2019. Personen arbetade därefter vid behov för Foodora som mopedbud till och med den 26 juni 2021. Efter den 26 juni 2021 fick han inte några arbetspass av Foodora.

Enligt Transport var personen under tiden som mopedbud tillsvidareanställd hos Foodora eftersom han även efter den 26 juni 2019 fortsatte att utföra arbete för Foodoras räkning. Transport ansåg att personen hade avskedats den 26 juni 2021 när han inte längre fick några arbetspass av Foodora.

Enligt Foodora var dock personen, från den 26 juni 2019, behovsanställd hos bemanningsföretaget Pay Salary, genom vilket han hyrdes ut för arbete hos Foodora.

Arbetsdomstolen konstaterade att det inte har funnits något uttryckligt anställningsavtal mellan mopedbudet och Foodora för tiden efter den 26 juni 2019. I stället fanns det ett serviceavtal mellan Foodora och Pay Salary enligt vilket Pay Salary, på Foodoras begäran, skulle anställa personer och tillhandahålla dessa till Foodora. Mellan Pay Salary och mopedbudet fanns i sin tur ett ramavtal om behovsanställning genom vilket mopedbudet åtog sig att utföra arbete åt Foodora på behovsbasis.

Mot bakgrund av detta drog Arbetsdomstolen slutsatsen att det varit fråga om uthyrning av arbetstagare enligt uthyrningslagen och att mopedbudet varit uthyrt av bemanningsföretaget Pay Salary till kundföretaget Foodora. Arbetsdomstolen kunde inte se någon omständighet som tydde på att Foodora föranlett matbudet att underteckna ramavtalet om behovsanställning med Pay Salary i syfte att kringgå lag eller kollektivavtal.

Mopedbudet var därmed inte anställd hos Foodora och avskedades inte den 26 juni 2021. Arbetsdomstolen avslog Transports talan.  

Läs hela domen här: 2022-11-16, AD 2022 nr 45 – Arbetsdomstolen

Hittar du inte vad du letar efter?

bg