Nyhet
2022.03.09

Förenklade regler om offentlig upphandling gäller från den 1 februari 2022

Den 1 februari 2022 började nya regler för offentliga upphandlingar att gälla. De nya reglerna gäller på det icke-direktivstyrda området, dvs. för upphandlingar där det finns ett utrymme att nationellt besluta om regleringen. Reglerna innebär större flexibilitet för upphandlande myndigheter vid utformning av en upphandling och färre detaljerade regler. Bland annat höjs direktupphandlingsgränserna, det införs en möjlighet att i vissa situationer direktupphandla i samband med överprövning av en upphandling (s.k. täckningsköp) och kravet på att använda särskilda upphandlingsförfaranden tas bort.

Den 1 februari 2022 började nya förenklade regler på upphandlingsområdet att gälla för upphandlingar som påbörjas efter detta datum. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s s.k. tröskelvärden, det vill säga icke-direktivstyrda upphandlingar, samt för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Ändringarna genomförs genom att det införs två nya kapitel i var och en av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Reglerna syftar till att göra regelverket enklare och mer flexibelt. Tanken är att de nya kapitlen endast ska innehålla de bestämmelser som är nödvändiga för att ge ramar för de upphandlande myndigheterna och enheterna samt ge skydd åt leverantörerna.

Det infördes en hel del viktiga förändringar genom det nya regelverket. Nedan sammanfattar vi några av de viktigare förändringarna.

Höjda direktupphandlingsgränser

Direktupphandlingsgränserna har höjts och anges numer i fasta belopp i lagen.

För upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader uppgår de nya upphandlingsgränserna till

  • 700 000 kronor för direktupphandlingar som sker enligt lagen om offentlig upphandling, och
  • 1 200 000 kronor för direktupphandlingar som sker enligt lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

För s.k. sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs direktupphandlingsgränsen kraftigt och uppgår till

  • 7 802 550 kronor för direktupphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, och
  • 10 403 400 för direktupphandlingar sker enligt lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna.

Direktupphandling vid överprövning (täckningsköp)

En upphandlande myndighet ges möjlighet att under vissa förutsättningar direktupphandla i samband med att en annonserad upphandling överprövas (täckningsköp). Täckningsköp kan göras om det är nödvändigt att göra ett inköp för att tillgodose ett angeläget behov och inköpet inte kan vänta. Det kontrakt som direktupphandlas får inte ha en längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs för att uppnå syftet dvs. att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av en upphandling har överprövats. Värdet på det direktupphandlade kontraktet får inte heller överstiga EU:s s.k. tröskelvärden.

Kravet på att använda särskilda upphandlingsförfaranden har tagits bort

Reglerna om att en upphandlande myndighet ska använda ett visst förfarande vid upphandling enligt de nya kapitlen slopas. Den upphandlande myndigheten ges därigenom ett större utrymme att själv utforma hur genomförandet av en upphandling ska gå till utifrån de specifika förhållandena i varje upphandling. För att upprätthålla kraven på transparens måste myndigheten tydligt beskriva i upphandlingsdokumenten hur förfarandet ska gå till.

Uteslutningsgrunder

I de nya kapitlen är alla uteslutningsgrunder frivilliga att tillämpa. Det finns därför ingen skyldighet att utesluta leverantörer som har gjort sig skyldiga till viss typ av brottslighet från deltagande i en upphandling som görs enligt de nya kapitlen, utan den bedömningen lämnas till myndigheten att avgöra utifrån omständigheterna i den aktuella upphandlingen.

Upphandlande myndigheter ges också möjlighet att själva välja egna uteslutningsgrunder som inte anges i lagen. De valda uteslutningsgrunderna ska tydligt anges i upphandlingsdokumenten och måste vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Det innebär bland annat att en uteslutningsgrund inte får vara oproportionerlig.

Ingen maximal löptid gäller för ramavtal

För ramavtal som upphandlas på det direktivstyrda området finns en maximal löptid angiven i lag, som bara får överskridas om det finns särskilda skäl. För de nya kapitlen gäller inte längre reglerna om ramavtal, utan myndigheten är fri att själv utforma ramavtalen. Det får bland annat till följd att det inte längre finns någon angiven tidsgräns för hur lång löptid ett ramavtal på det icke-direktivstyrda området får ha. Den upphandlande myndigheten är därmed fri att bestämma löptiden för ett ramavtal på det icke-direktivstyrda området, men måste beakta de grundläggande principerna för offentlig upphandling om bland annat proportionalitet.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg