Artikel
2023.03.29

Förhållandet mellan GDPR och yttrandefrihetsgrundlagen ska prövas

Den 21 mars meddelade Högsta domstolen att förhållandet mellan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och grundlagsskyddet för webbplatser som publicerar uppgifter om lagföring av brott ska tas upp till prövning.

Målet handlar i korthet om en person som väckte talan mot webbplatsen ”Mr Koll”, som publicerar olika uppgifter om privatpersoner, bland annat uppgifter om att personen i fråga varit åtalad i brottmål. Personen menade att publiceringen av uppgifterna utgjorde förtal, alternativt förolämpning, och att skadestånd därför skulle utbetalas. Därtill gjordes gällande att personuppgifter hade behandlats i strid med GDPR då webbplatsen inte tillgodosett begäran om radering, vilket utgör en rättighet i GDPR. 

Mr Koll är en webbplats som har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis, vilket innebär att innehållet som publiceras är grundlagsskyddat enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Enligt den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till GDPR är GDPR inte tillämplig i den utsträckning som det skulle strida mot YGL. Enligt det rådande rättsläget behöver alltså webbplatser som likt Mr Koll har ett utgivningsbevis inte tillämpa GDPR i den mån det skulle begränsa deras rätt att publicera personuppgifter på webbplatsen.

Tingsrätten nådde slutsatsen att publiceringen av uppgifterna inte utgjorde förtal eller förolämpning. I frågan om den enskildes rätt att få uppgifterna raderade konstaterade domstolen att det för närvarande inte finns något undantag från grundlagsskyddet för de uppgifter som Mr Koll publicerat. Huvudregeln att webbplatser med utgivningsbevis inte behöver tillämpa GDPR ansågs gälla och den enskilde ansågs följaktligen inte ha någon rätt till radering av uppgifterna.

Den enskilde överklagade till hovrätten som beslutade att inte ta upp målet för prövning. Därefter överklagades målet till Högsta domstolen som i sin tur beslutade att ändra hovrättens beslut och meddelade prövningstillstånd till målet i hovrätten. Enligt Högsta domstolen ska målet prövas med anledning av att det saknas vägledande avgöranden i frågan om relationen mellan GDPR och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser.

Vi på Cederquist håller oss uppdaterade kring utvecklingen i målet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg