Nyhet
2024.03.12

Förslag om anpassningar av upphandlingslagarna på remiss

I januari 2024 remitterades ett förslag på anpassningar av upphandlingslagstiftningen till unionsrättsliga bestämmelser.

Förslaget innebär att det i upphandlingslagarna införs bestämmelser som anger att det kan finnas unionsrättsliga bestämmelser som har företräde framför de nationella bestämmelserna. Det tydliggörs också att möjligheten till överprövning och Konkurrensverkets tillsyn även omfattar överträdelser av andra unionsrättsliga bestämmelser om upphandling.

Bakgrunden till förslaget är en ny EU-förordning som möjliggör för EU-kommissionen att begränsa tillträdet till EU:s upphandlingsmarknad för företag varor och tjänster från tredje land, den s.k. IPI-förordningen (Instrumentet för internationell upphandling).

Utöver IPI-förordningen finns bestämmelser som påverkar offentlig upphandling bland annat i EU:s förordning om utländska subventioner (FSR-förordningen). Det pågår även förhandlingar inom EU om andra förordningar som kan komma att innefatta grunder för uteslutning från deltagande i offentliga upphandlingar.

Eftersom förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna utan krav på att införlivas i nationell lagstiftning föreslås att allmänna upplysningsbestämmelser införs om att det kan finnas unionsrättsliga regler som har företräde framför bestämmelser i upphandlingslagarna.

Skälet till att de nya bestämmelserna föreslås utformas på ett generellt sätt är att mer detaljerade hänvisningar till de rättsakter som avses skulle riskera att snabbt bli daterade och att över tid bli många, vilket på sikt skulle kunna medföra svårigheter att få en överblick över upphandlingsregelverket och ta till sig dess innehåll. 

Många gånger uppfattas upphandlingsregelverket redan som svårtillgängligt. Det kan ifrågasättas om förslaget att införa en allmän hänvisning till att det kan finnas unionsrättsliga bestämmelser som har företräde medför att transparensen i regelverket ökar eller minskar. Det är förståeligt att det finns en önskan om att informera om sådana bestämmelser och att slippa tynga lagen med detaljerade hänvisningar som kan behöva uppdateras ofta. Samtidigt finns en risk att det blir svårare för både upphandlande myndigheter och leverantörer att förstå vilka skyldigheter som gäller när det hänvisas till att andra bestämmelser kan finnas utan att det i lagen klargörs vilka dessa bestämmelser är.

Promemorian är för närvarande på remiss med sista svarsdag 12 april 2024. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

* Promemoria, Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning, dnr Fi2024/00067

Hittar du inte vad du letar efter?

bg