Nyhet
2024.05.08

Förslag om stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden

Regeringen presenterade igår promemorian Stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden, där det föreslås att lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) upphävs och att verksamhetsutövare som lämnar eller förmedlar konsumentkrediter istället ska behöva inneha tillstånd som kreditinstitut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF).

Förslaget innebär att endast svenska och utländska kreditinstitut ska ha möjlighet att erbjuda och förmedla konsumentkrediter. Motivet bakom förslaget är ett identifierat behov av skärpta krav för att bedriva verksamhet med konsumentkrediter mot bakgrund av den kraftigt ökade skuldsättningen hos svenska hushåll som har observerats sedan LVK infördes år 2014.

Förslaget ska inte gälla för konsumentkrediter som tillåts enligt annan lagstiftning, t.ex. bolån som lämnas enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter eller krediter som lämnas i relation till betaltjänster enligt lagen om betaltjänster. De verksamhetsutövare som är auktoriserade enligt sådana regelverk kommer dock, till skillnad från idag, inte ha möjlighet att tillhandahålla sådana konsumentkrediter som aktualiserar kravet på tillstånd som kreditinstitut. Företag inom handeln som erbjuder konsumentkrediter (t.ex. anstånd med betalning) i samband med avsättning av varor och tjänster, föreslås dock även fortsättningsvis få bedriva konsumentkreditverksamhet utan krav på tillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Befintliga konsumentkreditinstitut kommer kunna fortsätta bedriva verksamhet fram till och med slutet av juli 2026, alternativt ‑ om en ansökan om tillstånd enligt LBF inlämnats – till dess ansökan prövats slutligt av Finansinspektionen.

Förslaget är på remiss fram till och med den 9 september 2024.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg