Nyhet
2019.12.11

Förslag på ny taxonomi för hållbara investeringar

EU har, mot bakgrund av klimatavtalet i Paris 2015 och FN:s hållbarhetsmål, utvecklat en handlingsplan för att möjliggöra hållbara investeringar. En del av handlingsplanen är att skapa en taxonomi – ett enhetligt klassificeringssystem – för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter för att rikta kapitalströmmarna mot hållbara investeringar. Kommissionen publicerade i maj 2018 ett utkast till förslag på förordning på vilket både Europaparlamentet och Rådet har givit sina synpunkter. Ett slutligt förslag har dock ännu inte utarbetats. Förordningen är tänkt att träda i kraft före slutet av 2022.

En ekonomisk aktivitet ska bedömas miljömässigt hållbar om den på ett betydande sätt bidrar till ett av sex miljömål (minskning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning av och skydd av vatten, omväxling till cirkulär ekonomi, förebyggande av föroreningar och skydd av biologisk mångfald). En ekonomisk aktivitet får dessutom inte orsaka betydande skada mot något av målen och ska även i övrigt upprätthålla vissa minimikrav gällande socialt ansvarstagande och bolagsstyrning.

Det rättsliga ramverket ska skapas genom en förordning med ytterligare detaljer i delegerade förordningar från Kommissionen som ska sätta tekniska kriterier för varje miljömål. Det föreslagna lagstiftningspaketet ska påverka såväl investerare och banker i sin investeringsverksamhet som bolagen själva när de söker kapital, och kommer därför att fungera som en ny måttstock för gröna investeringar.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg