Nyhet
2019.12.11

Förslag på utökade möjligheter att vidta åtgärder mot penningtvätt i filialer i Sverige

Förslag på utökade möjligheter att vidta åtgärder mot penningtvätt i filialer i Sverige

En proposition har lagts fram som föreslår att ge Finansinspektionen (FI) utökade möjligheter att vidta åtgärder mot utländska kreditinstitut och kreditförmedlare inom EES som driver verksamhet i Sverige genom filial vid överträdelser av regler om penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI har idag begränsade möjligheter att ingripa mot svenska filialer till kreditinstitut inom EES, som utgör nästan en fjärdedel av företagen i den svenska banksektorn. Om FI identifierar en överträdelse av svenska regler om penningtvätt och finansiering av terrorism är FI:s enda möjligheter att underrätta myndigheten i hemlandet eller, i brådskande fall, ingripa mot institutet, om syftet är att värna den finansiella stabiliteten.

Om propositionen godkänns av riksdagen får FI mandat att ingripa direkt mot en filial till ett kreditinstitut inom EES genom att förelägga företaget att göra rättelse. Om föreläggandet inte följs ska behörig myndighet i hemlandet underrättas. Om rättelse därefter inte sker, får FI, efter att den utländska myndigheten underrättats, förbjuda det utländska kreditinstitutet att påbörja nya transaktioner i Sverige. Utländska filialer kan således komma att påverkas märkbart och de utländska kreditinstitutens rutiner och metoder för riskbedömning kan behöva ses över.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg