Nyhet
2020.10.13

Förslag till förändringar i mediegrundlagarna

I augusti 2020 publicerades SOU 2020:45 “Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten“, som innehåller ett antal förslag på förändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt till dessa hänförlig lagstiftning. Bland annat föreslås YGL:s tillämpningsområde utvidgas till att omfattavissa program som sänds från utlandet via satellit, om sändningen riktar sig till en svensk målgrupp. Genom en sådan förändring kommer utgivaransvar i vissa fall kunna utkrävas även mot aktörer som sänder innehåll från utlandet. Grundlagsskyddet för webbsändningar föreslås begränsas till att endast omfatta sådana aktörer som omfattas av databasregeln, d.v.s. aktörer som har ett automatiskt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Sändningar via exempelvis Facebook, Youtube, Instagram och liknande tjänster kommer därmed inte längre åtnjuta automatiskt grundlagsskydd. Vidare föreslås förändringar som syftar till att inskränka grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser. Förändringarna som föreslagits ska tillämpas på sådana söktjänster som riskerar att utsätta enskilda för otillbörliga intrång i deras personliga integritet. De söktjänster som förlorar grundlagsskyddet måste förhålla sig till dataskyddsförordningen och kompletterande personuppgiftslagstiftning och kommer därför inte i samma utsträckning kunna offentliggöra uppgifter om lagöverträdelser. SOU:n är nu på remiss fram till december i år (2020), varefter regeringen kommer att ta ställning till förslaget.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg