Nyhet
2022.11.07

Förslag till förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

I promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut från Finansdepartementet föreslås ändringar i lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (”Anmälningslagen”). Promemorian är ett led i Sveriges arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och innefattar bl.a. förslag på att ta bort omfattningskravet på valutaväxlingsverksamhet samt huvudsaklighetskriteriet för annan finansiell verksamhet.

Förslaget att ta bort omfattningskravet på valutaväxlingsverksamhet innebär att samtliga aktörer som bedriver valutaväxling, oavsett omfattning på verksamheten, ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Detta medför därmed att aktörer som bedriver verksamhet där valutaväxling typiskt sett omfattar mindre belopp och/eller utgör ett komplement till den huvudsakliga verksamheten, såsom exempelvis i hotellverksamhet, vissa restauranger, närbutiker, resebyråer och teknikföretag, omfattas av registreringsplikten enligt Anmälningslagen. Det ska särskilt noteras att Finansinspektionen, i samband med att promemorian varit ute på remiss, i sitt remissvar har uttryckt att det är nödvändigt med en omregistrering – hel eller delvis – av finansiella institut som är registrerade för valutaväxling i samband med att de föreslagna lagändringarna träder i kraft.

Förslaget att ta bort huvudsaklighetskriteriet för registreringsplikten för sådana aktörer som bedriver annan finansiell verksamhet (t.ex. lämna och förmedla krediter till juridiska personer, tillhandahålla finansiell leasing och lämna ekonomisk rådgivning), innebär att företag som huvudsakligen bedriver icke-finansiell verksamhet men som erbjuder eller förmedlar finansiella tjänster i samband med försäljning av varor eller tjänster, kommer omfattas av registreringsplikten. Ett flertal remissinstanser har uttryckt sig kritiskt till detta förslag och ställer sig frågande till om konsekvenserna har utretts tillräckligt.

Slutligen föreslås även bl.a. nya utvidgade sanktionsmöjligheter för Finansinspektionen samt att motsvarande krav införs på ägar- och ägarledningsprövningar som för andra finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg