Artikel
2023.06.14

Förslag till ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen den 11 maj 2023. Förslagen i lagrådsremissen genomför EU:s Grupptalandirektiv och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Den 25 november 2020 antogs EU:s direktiv (2020/1828) om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (”Grupptalandirektivet”). Grupptalandirektivet ställer krav på EU:s medlemsstater att säkerställa minst en processuell mekanism som möjliggör för vissa godkända enheter att, i egenskap av kärande å konsumenters vägnar, väcka grupptalan mot näringsidkare för överträdelser av de bestämmelser som omfattas av direktivet. Talan kan avse åtgärder för förbudsföreläggande eller gottgörelse (t.ex. skadestånd). Syftet med direktivet är att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och att därigenom bidra till en fungerande inre marknad, samt att förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning.

I svensk rätt finns sedan tidigare vissa möjligheter för konsumentorganisationer att väcka grupptalan om åtgärder för bland annat förbud eller gottgörelse (se marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (2002:599) om grupprättegång). För att Grupptalandirektivet ska få fullt genomslag har regeringen emellertid ansett det nödvändigt med lagändringar. Den utredning som tillsattes för att utreda hur direktivet ska genomföras i svensk rätt presenterade i juli 2022 betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42), varefter regeringen den 11 maj 2023 överlämnade en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.

Enligt förslaget ska en svensk juridisk person kunna ansöka om att bli utsedd till en godkänd enhet för väckande av grupptalan gentemot näringsidkare å konsumenters vägnar. För att utses till en godkänd enhet krävs bland annat att enheten bedriver verksamhet riktad till allmänheten i syfte att skydda konsumenters intressen, att enheten har bedrivit sådan verksamhet under minst tolv månader före ansökan samt att enheten är oberoende och icke-vinstdrivande.

Enligt förslaget ska en godkänd enhet få, i egenskap av företrädare för konsumenter, väcka grupptalan mot näringsidkare avseende överträdelser av de EU-rättsliga bestämmelser som omfattas enligt Grupptalandirektivet, inklusive nationella bestämmelser som införlivar direktivet. Det avser bestämmelser om bl.a. marknadsföring, avtalsvillkor, finansiella tjänster, transport, läkemedel, dataskydd och energi.

Tillämpningsområdet för den nya lagen är således brett, men en godkänd enhet får endast väcka talan så länge talan inte ligger utanför syftet med enhetens verksamhet. Det krävs även att näringsidkarens lagöverträdelse ”skadar eller kan skada konsumenters kollektiva/allmänna intressen”. I lagrådsremissen framhålls att den närmare innebörden av det uttrycket ska få tydliggöras genom rättstillämpningen.

Denna typ av grupptalan föreslås kunna väckas vid förvaltningsmyndighet, domstol eller i en annan EU-medlemsstat beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och avse åtgärder för förbudsföreläggande och/eller gottgörelse. Ett förbudsföreläggande innebär att ett handlande som utgör en överträdelse av tillämpliga bestämmelser ska upphöra eller förbjudas. Med gottgörelse avses skadestånd, avhjälpande, prisavdrag, omleverans, hävning eller liknande åtgärder som syftar till att kompensera för en överträdelse.

Lagförslaget, om det röstas igenom av riksdagen efter att ha behandlats av Lagrådet, bedöms förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning och bidra till en högre konsumentskyddsnivå. Näringsidkare vars verksamhet omfattas av direktivet uppmuntras att följa gällande lagstiftning i större utsträckning, samtidigt som en ökning av väckta grupptalan å konsumenters vägnar är förväntad.

Se lagrådsremissen här: https://www.regeringen.se/contentassets/1a9f8504377d49a8a6e8f5149de6e8d7/grupptalan-till-skydd-for-konsumenters-kollektiva-intressen/.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg