Artikel
2022.12.15

Grund för avsked förelåg vid vägran att använda ansiktsskydd

Arbetsdomstolen avgjorde huruvida det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som vägrat bära munskydd eller visir.

Ett bolag som bedrev verksamhet inom lagerhållning och distribution av läkemedel införde under pandemin ett obligatoriskt krav för anställda att bära munskydd eller visir. Kravet gällde på vissa delar av arbetsplatsen där bolaget bedömde att arbetstagarna inte kunde hålla tillräckligt avstånd. En arbetstagare motsatte sig bolagets nya policy, eftersom munskyddet skulle orsaka honom hälsoproblem. Trots tillsägelser följde arbetstagaren inte bolagets nya policy de följande dagarna. Arbetstagaren var även frånvarande från arbetsplatsen under en vecka, eftersom han inte fick vistas på arbetsplatsen utan munskydd. Bolaget beslutade att avskeda arbetstagaren. Frågan i målet var om bolaget hade laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning.

Enligt domstolen ligger det inom en arbetsgivares arbetsledningsrätt att bestämma vilken klädsel och övrig utrustning som arbetstagare ska ha på sig när de utför arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Domstolen påminde även om att en arbetstagare i princip är skyldig att följa en arbetsorder även om arbetstagaren anser att arbetsgivaren saknar en avtalsenlig rätt att ge ordern. I vissa fall är ordervägran försvarlig och en order behöver inte följas till exempel om det utsätter arbetstagaren för fara för liv eller hälsa. Arbetstagaren invände att hans hälsa skulle försämras om han behövde bära munskydd, men domstolen fann att arbetstagaren bedömning inte var försvarlig.

Sammanfattningsvis ansåg domstolen att arbetstagaren inte hade skäl för sin ordervägran på den grunden att orden skulle utsätta honom för fara för liv eller hälsa, utan arbetstagaren var skyldig att bära munskydd på arbetsplatsen. Domstolen såg allvarligt på att arbetstagaren vid upprepade tillfällen hade gått emot bolagets order att bära munskydd samt att han hade varit frånvarande under en vecka. Detta var ett allvarligt brott mot de skyldigheter som arbetstagaren hade i anställningen.

Arbetsdomstolen avslog arbetstagaren yrkande och fastslog att bolaget hade haft laga grund för avskedandet. Läs hela domen här: 2022-11-30, AD 2022 nr 50 – Arbetsdomstolen

Hittar du inte vad du letar efter?

bg